KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUN


KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


ETİK İLKELER

1 – Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci,

2 – Halka hizmet bilinci,

3 – Hizmet standartlarına uymak,

4 – Amaç ve misyona bağlılık,

5 – Dürüstlük ve tarafsızlık,

6 – Saygınlık ve güven,

7 – Nezaket ve saygı,

8 – Yetkili makamlara bildirim,

9 – Çıkar çatışmasından kaçınma,

10 – Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,

11 – Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı,

12 – Kamu malları ve kaynaklarının kullanım,

13 – Savurganlıktan kaçınma,

14 – Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanlar,

15 – Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık,

16 – Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu,

17 – Eski kamu görevlileri ile ilişkiler,

18 – Mal bildiriminde bulunma.


KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

— Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

— Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik,

kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

— Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı, yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

— Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan,

maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

— Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

— Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

— Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı

Taahhüt ederim.


ETİK EĞİTİM STRATEJİSİ

Kuruluşumuzda etik kültürünün geliştirilmesi ile etik dışı davranışların önlenmesinin en önemli unsuru olan etik eğitiminin yaygın ve sürdürülebilir bir biçimde uygulanması be buna ilişkin stratejinin oluşturulması zorunluluğu doğmuştur.

Bu doğrultuda hazırlanan Kuruluşumuzun etik eğitim stratejisi oluşturulmuş ve maddeler halinde açıklanmıştır.

1 – Kuruluşta etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek,

2 – Kurumsal ve mesleki etik ilkelerin belirlenmesi,

3 – Kuruluşun yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkan veya çıkabilecek olan etik sorunların tespit edilmesi,

4 – Hizmet içi eğitim programlarına, personel alımı ve buna yönelik sınavlara, özlük hakları (Atama tayin terfi) işlemlerine, amaç ve faaliyet konularına, verilen hizmetlere ve her türlü kuruluş mevzuatına etik ilkeler katmak üzere çalışmalar yapmak,

5 – Belirlenen stratejiyi gerçekleştirmek üzere eğitim konferans, seminer, anket örnek olay veya senaryo çalışmaları düzenlemek.


ETİK KOMİSYONU

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliğin 29. maddesi gereği Kuruluşumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Kuruluşumuz etik komisyonu  oluşturulmuştur. 

Etik Komisyonu sekreterya işlemlerini Hukuk  Müşavirliği yerine getirmektedir.


Mustafa BANKAOĞLU

Etik Komisyon Başkanı

Tel: 0216 531 40 60

Faks: 0216 342 43 06

e-posta:mustafa.bankaoglu@kiyiemniyeti.gov.tr


Cavit SOYHAN

Etik Komisyonu Üyesi

Tel:   0 216 334 40 90

Faks: 0 216 391 41 39

e-posta: cavit.soyhan@kiyiemniyeti.gov.tr


Candan YÜCEL

Etik Komisyonu Üyesi

Tel:   0 216 334 40 91

Faks: 0 216 553 58 03

e-posta: candan.yucel@kiyiemniyeti.gov.tr


Abdurrahman KÖSE

Etik Komisyonu Üyesi

Tel:   0 216 334 53 98

Faks: 0 216 334 97 55

e-posta: abdurrahman.kose@kiyiemniyeti.gov.tr


İlhan KAHRAMAN

Etik Komisyonu Üyesi

Tel:   0 216 334 40 65

Faks: 0 216 342 71 35

e-posta: ilhan.kahraman@kiyiemniyeti.gov.tr


09.02.2021