• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
 • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

KURUMSAL > Sendika ve STÖ Faaliyetleri

 

KIYI EMNİYETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN

ÜYESİ BULUNDUĞU

 TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

  (T Ü H İ S )

 İLE

 TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI

( T. D. S. )

 ARASINDA AKDEDİLEN

 7. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 YÜRÜRLÜK SÜRESİ

01.01.2011 - 31.12.2012

 

 

 

İMZA TARİHİ :19.10.2011

G E N E L    H Ü K Ü M L E R

 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğacak farklılıkları uzlaştırıcı yollarla kotarmaktır.

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN TARAFLAR I

            İş bu toplu iş sözleşmesi bir taraftan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ,Diğer taraftan Türkiye Denizciler Sendikası (T.D.S.) arasında kapsam maddesinde belirtilen deniz taşımacılığı iş koluna giren işyerlerini kapsamak üzere tanzim ve akdolunmuştur.                       

 

MADDE 3-TANIMLAR

            İşbu işletme toplu iş sözleşmesinde:

            A- TÜHİS - Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası.

            B- İŞVEREN (veya KURULUŞ) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü                                

            C- İŞVEREN VEKİLİ - 2821 sayılı kanunun 2.maddesinin 5. Bendi veya 2822 sayılı kanunun 62. Maddesine istinaden işveren vekili olan veya kabul edilen şahıslar.

            D- SENDİKA - Türkiye Denizciler Sendikası,

            E- ÜYE- Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde çalışan sendika üyeleri olarak tanımlanmıştır.         

           

MADDE 4 -   SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girer ve 31.12.2012 tarihinde sona erer.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI

A-Yer Bakımından: 

a) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Merkez büroları, Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı kurtarma istasyonları ve deniz vasıtaları, Tahlisiye İstasyonları, Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığına bağlı deniz sinyalleri işyerleri, Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmet Merkezleri, Kılavuzluk İstasyonları, atölye işyeri ve Ankara İrtibat bürosu işyeri,

b) Çanakkale ve İzmir Müdürlüklerindeki büroları ve bunların işyerleri,

c) İşverenin 20 sıra nolu iş kolunda bilahare açacağı işyerleri.

İşbu sözleşmenin kapsamındadır.

B- Şahıs Bakımından.

Yukarıda belirtilen işyerlerinde hizmet akdine/iş sözleşmesine istinaden çalışan personeli kapsar. Ancak;

a) 2821 sayılı yasanın 21.maddesinde sayılan kişiler ile aşağıda unvanları yazılı bulunanlar ve 2822 sayılı yasanın 62/2. Maddesinin hükmüne uygun olarak bu toplu iş sözleşmesinin yapımında temsilci sıfatıyla da olsa görüşmelere katılmış bulunanlar ile;

b) Müdürler ve Müdür Yardımcıları ile bu göreve eşit veya bu görevin üst kademelerinde bulunan diğer yöneticiler, İş Uzmanı,  Muhasebe Şefi, Sivil Savunma Şefi, Sivil Savunma Uzmanı, Atölye şefi, Özel kalem şefi, Başmühendisler, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar, Doktor, Giresun Müdürlüğü işletme Şefi, Hopa Tahsilat Servis Şefi, Ankara İrtibat Bürosu Şefi ile Emeklilik hizmetleri şefi, Seyir Yardımcıları (Fenerler) Teknik Şefi, Kadro ve Tayin, İstatistik, Tahakkuk, Hukuk Baş Müşavirliği Takip ve Sicil, Finansman ve Bütçe, Bilanço, İdari İşler, Teknik İşler, Tahsilat (Kontrol), Acente Hesapları Kontrol, Boğazlar Kayıt Kontrol, İç Alım, Acele Alım, Dış Alım, Stok Kontrol ve Planlama, Enspektörlük Bürosu, Hukuk Baş Müşavirliği Yazı İşleri, İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri, Uluslar arası İlişkiler Müdürlüğü Uluslar arası İlişkiler, Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Yazı İşleri, Çanakkale GTH İdari İşler, Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı işleri,

servis şefleri

c) Baş Enspektörler

d) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açık deniz römorkörleri Kaptan (süvari) ve Başmühendisleri,

işbu toplu iş sözleşmenin kapsamı dışındadırlar.

C -İş Bu Toplu İş Sözleşmesinde:

            Büro personeli ve hizmetliler tabiri ile işverene hizmet akdi/iş sözleşmesi ile bağlı olup Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri ve Müdürlüklerinde memur ve müstahdem kadroları ile geçici personel olarak yer alanlar kastedilmiştir.

 

MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE YARARLANMA

A-Bu işletme toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikası üyeleri yararlanırlar.

B-İşbu işletme toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde sendika üyesi bulunanlara yürürlük tarihinden itibaren, imza tarihinden sonra üye olanlara ise üyeliklerinin sendikaca işverene bildirildiği tarihten itibaren uygulanır.

C-Üye olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları hakkında yasa hükümleri uygulanır.

D-Bu sözleşmenin herhangi bir bölümündeki bir maddenin diğer personele de uygulanacağı hakkında sarahat varsa o madde ayrıca ilgili personele de uygulanacaktır.     

 

MADDE 7 - SAKLI HAKLAR

Bu sözleşmenin yürürlük tarihine kadar işçilere hizmet akdi/iş sözleşmesi veya sair şekilde tanınmış bulunan haklardan bu sözleşme ile yeniden düzenlenmemiş veya değiştirilmemiş veyahut çıkarılmamış bulunan hususlarda emredici kurallarla bağdaştığı ölçüde işçi lehine olanlar saklıdır.

 

MADDE 8 - YAZILI AKİTLER

a) Hizmet akdi/iş sözleşmesi, işveren veya işveren vekili ile işbu sözleşme kapsamına girenler arasında yazılı olarak yapılır. İşverence uygun görülen ve işbu toplu sözleşme kapsamına girenler işe başlamadan önce ilgili yasalar maddesinde gösterilen esasları içinde bulunduran hizmet akdini/iş sözleşmesini imzalamak zorunluluğundadır.      

b) Gemi adamları, hizmet akdi ile bağlı bulundukları süre içinde işvereninin bütün işyerlerinde, sahip olduğu veya olacağı her çeşit gemide haiz oldukları yeterlilik belgesine göre gemi adamı cüzdanına uygun olarak gösterilecek hizmetlerde çalışma zorunluluğundadır. Hizmet akdi üç kopya olarak düzenlenir. Birinci kopya gemi adamının işverendeki dosyasında saklanır. İkinci kopya imza karşılığında gemi adamına, üçüncüde işçinin bağlı bulunduğu sendikaya verilir.

            c) Halen işyerinde çalışan ve işbu sözleşme kapsamında olup da yazılı hizmet akdi/iş sözleşmesi bulunmayan tüm çalışanlar için işbu sözleşme hizmet akdi/iş sözleşmesi niteliğindedir.

 

MADDE 9 - HİZMET AKİTLERİNİN/İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU

            İşbu işletme toplu iş sözleşmesi hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin yerini alır. Hizmet akitlerinin/iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır .                                                                                                                                                                      

            Hizmet akitlerinde/iş sözleşmelerinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesi hükümleri aynen uygulanır.

            Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akitlerine/iş sözleşmelerine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar, hizmet akdi/iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

            Şu kadar ki; İş bu işletme toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda hizmet akdinin/iş sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 10 - İŞE ALMA

İşçilerin işe alınmasında; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uygulanır.

            A-İşe alınan personel deneme süresine tabi tutulur. Askere gitmeden önceki sicili işe alınmasına mani olmamak, işyerindeki çalışması memnuniyet verici olmak, münhal kadro bulunmak kaydıyla ve işverenin o gün için işçi almasına ihtiyaç duyması şartıyla muvazzaf askerlik için silah altına alınan işçilerin terhislerini müteakip 4857 sayılı yasanın 31. Maddesi esaslarına göre, sınavsız olarak ayrıldıkları veya benzeri işlere alınmaları zorunludur.

            İş kanunu ve buna göre çıkarılmış ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak baş vurmak kaydıyla, işyerinin işe alma usulüne göre yapılan değerlendirme sonucu eşit durumda olan adaylar arasında bu işyerinde çalışırken iş kazası veya eceliyle ölen veya meslek hastalığı nedeniyle malul olup çalışmaz durumda olan işçinin çocuklarından biri veya eşi tercihen işe alınır.

            B-Dışarıdan yeni alınacak işçilerin seçiminde yasal kurallar çerçevesinde görevlendirilecek sınav kurulu işverence oluşturulur.   

            Sınav tarihi sendikaya duyurulur.

            Bu sınavda sendika dilerse bir müşahit bulundurabilir.

 

MADDE 11 - 5434  SAYILI KANUNUN 47. VEYA 5510 SAYILI KANUNUN  

            25. MADDE HÜKMÜ TATBİKATI

            Haklarında 5434 Sayılı kanunun 47. maddesi veya 5510 sayılı kanunun 25. maddesi gereğince işlem yapılmış olanlardan bilahare tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporları ile çalışabilir durumda olduklarını tevsik edenler, rapor tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat ettikleri taktirde, ayrıldığı işle ilgili bir boş kadro veya benzeri bir boş kadro varsa derhal, münhal kadro yoksa açılacak ilk kadroda derhal işe alınırlar.

 

MADDE 12 - DENEME SÜRESİ

İşe alınan Gemiadamları ve tahlisiye personeli için deneme süresi bir ay, büro personeli ve diğer personel için üç aydır.

 

MADDE 13 - STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

            Yasa hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

A -İşveren hiçbir gemiadamını, 4857 sayılı yasaya tabi tahlisiye, sinyalizasyon, Türk Boğazları gemi trafik hizmetleri personeli, hizmetli veya büro personelini yazılı muvafakatleri olmaksızın bulundukları statüden bir başka statüye geçirmemeyi kabul eder.

B - İşverence statüsü değiştirilmesi istenilen personele mezkur kadroya geçtiğinde alacağı (toplu iş sözleşmesi zamları dahil) ücret yazı ile bildirilir. Personele bir hafta mehil verilir. Personelin yazılı muvafakatini vermesi üzerine geçirilmesi düşünülen kadroya atanır.

C- Kuruluş dahilinde görev veya işyerlerinin değişmesi sonucunda işbu toplu iş sözleşmesi kapsamına dahil olan veya gemiadamı, memur ve müstahdem gibi değişik statüleri itibariyle sözleşmelerle farklı zamlar almakta iken statüleri değişen üyelerin evvelki kapsam veya statüde evvelden beri almış olduğu bütün toplu sözleşme zamları kaldırılarak bunların yerine yeni kapsam ve statüsünde eskiden beri çalışmakta olsaydı emsal personel gibi alacak olduğu ücret uygulanır. (Statüleri farklı olup aynı ücret skalasından yararlananlar ve enspektörler hariç)

D - İşveren tarafından aynı ücret sistemleri içinde işyeri ve görevi değişen iş bu sözleşme kapsamına dahil sendika üyesi personelin kök ücretinde bir indirim yapılmaz.(cezai hükümler mahfuzdur.)

 

MADDE 14  - SENDİKANIN TEMSİLİ

            Türkiye Denizciler Sendikasını taraf olarak bizzat Sendika Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri veya sendikanın yetkilendirdiği temsilciler temsil eder.

 

MADDE 15 - SENDİKA İŞVEREN İLİŞKİLERİ

            İşveren veya işveren adına hareket edenler sendikanın veya sendikanın yetkili kılması halinde ilgili şubenin dileklerini, yazılı müracaatlarını zamanında karşılamaya ve müracaat konularını karara bağlayarak 15 işgününde sendikaya yazı ile bildirmek zorundadır. 

 

MADDE 16- SÖZLEŞME SÜRESİNCE SÖZLEŞMEDE YAPILACAK

YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

            Taraflar sözleşme ve eklerinin yürürlükte bulunduğu süre içinde karşılıklı mutabakata varmak ve mutabakatı bir müşterek protokol ile imzalamak ve belgelemek kayıt ve şartı ile sözleşme ve ekleri üzerinde gerekli değişiklik ve yenilikleri yapabilirler. Şu kadar ki, taraflar yek diğerine bu konuda ısrarda bulunamazlar.

            Yapılan değişiklik ve yenilikler, müşterek bir protokole bağlanması halinde sözleşme hükümleri meyanında sayılır.

 

MADDE 17 - SENDİKA AİDATI

            İşveren yasalar gereğince kesmeğe mecbur olduğu aidatı her ay keserek, işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez. İşveren bu madde uyarınca yapılan kesintiyi gösteren bir listeyi sendikaya gönderir.

 

MADDE 18 - İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN GÜVENLİĞİ   

            Bu konuda 2821 sayılı sendikalar kanununun 31. maddesi hükümleri uygulanır.

 

MADDE 19 - SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİN, TEMSİLCİLİĞİNİN VE ÜYELİĞİNİN TEMİNATI, SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

             A- Sendika Yöneticiliğinin, Temsilciliğinin ve Üyeliğinin teminatı konusunda 2821 sayılı kanunun 29, 30 ve 31. maddeleri uygulanır.

            B - Sendika temsilcileri, yürürlükteki mevzuat ve işbu toplu iş sözleşmesi ile kendilerine verilmiş görevleri yaparlar. Bunlardan başka;      

            a) Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğacak gerek sendika üyesi gerekse işveren tarafından kendilerine intikal ettirilen uyuşmazlık ve şikayetleri sendika üyeleri ve işveren vekili ile müzakere edip halle çalışmak.

            b) Üyelerin ve işveren vekillerinin karşılıklı tekliflerinin uyuşmazlığa varmasını önleyici faaliyetlerde bulunmak ve uyuşmazlığın halli için gayret sarf etmek.   

            c) Toplu iş sözleşmesi ve mevzuata göre sendika üyeleri ile işverene sağlanmış olan hakların korunması için gerekli çalışmaları yapmak.

d)  Üyelerin mevzuattan ve bu toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını ve uygulamayı takip ile vaki şikayetleri kotarmak ve kanuni haklarını kullanmak gibi işler, temsilcilerin sendikal görevlerindendir. Ancak mesai saatleri içinde ifa edilmesi zorunlu olan işlerin aksamadan yürütülmesini temin bakımından sendika temsilcileri (bu sözleşmenin sendikal izinler başlıklı 23.maddesi uyarınca) o işyerinde işveren vekilinin müsaadesi ile sendikal hizmetlerini iş saatleri içinde de ifa edebilirler.

           MADDE 20 - TEMSİLCİLİK ODALARI VE İLAN TAHTALARI

A- Sendika temsilcilerine tahsis edilmiş odalardan bundan böyle de sendika temsilcilerinin yararlanmasına devam olunacaktır.      

B- İşçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri bir yerde camekânlı ve kilitli bir ilan tahtası bulundurulur. İlan tahtasının iki kilidi bulunur. Kilitlerden birinin anahtarı işveren veya vekilinde diğeri ise sendika temsilcisinde bulunur.

Bu ilan tahtasında;

           1- Kanunen ilan edilmesi gereken mecburi hususlar,

           2- Sendikanın 2821sayılı kanuna göre yapacağı sosyal faaliyetler,

           3- Sendika seçimleri ve sonuçları    

           4- Sendika toplantılarının gün, mahal ve saatleri ilan olunur.

Yukarıda belirtilen ilan ve bildiriler işveren aleyhine olamaz. Asılacak bilcümle ilan ve bildirilerin asılmadan önce sendika yetkililerince imzalanmış ve mühürlenmiş olması şarttır ve bunların birer sureti asılmadan önce işverene verilir. Asılacak bütün ilan ve bildirilerin sorumluluğu sendikaya aittir.     

 

MADDE 21 - GEMİLERE GİRME HAKKI

            Sendika Yönetim Kurulunun seçeceği üç şahıs bağlama limanında işverenlere önceden haber vermek şartıyla taraflarca müştereken tespit edilecek saatlerde, münhasıran bu toplu sözleşmenin uygulanmasını takip etmek için gemilere girebilirler ve mesai saatleri dışında işverene ve işçilere müdahale edici faaliyet göstermemek kayıt ve şartıyla üyelerle temas edebilirler.

            Bu şahıslar için her türlü kaza sigortası sendika tarafından yapılır  ve bunların gemilere girebilmeleri için gerekli giriş belgeleri ilgili makamlardan sendikaca sağlanır.

 

MADDE 22 - MEVZUAT VE SÖZLEŞMENİN UYGULANMASININ

KONTROLÜ                                              

            İşveren, Sendika Yönetim Kurulu ve yetkili temsilcilerinin sözleşmenin uygulanması hususundaki faaliyet ve çalışmalarını kolaylaştırmayı ve kendilerine yardımcı olmayı kabul ve taahhüt eder.

           Seyir halindeki gemilerde yapılacak bu nevi kontroller sendika yönetim kurulundan bir üye veya bir temsilci tarafından yapılır. Bu temsilcinin gemilerde görevli olanlardan bulunması şarttır.  Bu kontroller işverene ve işçilere müdahale edici ve rasyonel çalışma ile disiplini bozucu şekilde olamaz.

 

MADDE 23 - SENDİKAL İZİNLER

A- Baş Temsilci İzni:

Sendika baş temsilcisi temsilcilik görevlerini, işyerindeki işlerini aksatmamak, iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla, işverenin izni ile aşağıda yazılı sürelerde yerine getirir.

                                                                                                                       Haftalık ücretli

İşyeri  işçi mevcudu                                                                   izin süresi              

01-50 işçi çalıştıran işyerinde                                                        4 saat

51-200 işçi çalıştıran işyerinde                                                      6 saat

201-500 işçi çalıştıran işyerinde                                                    8 saat

500'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde                                     10 saat

            Baş temsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baş temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezi veya şubenin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

          

 

 

B - Temsilci izinleri:

            İşyeri sendika temsilcileri temsilcilik görevlerini işyerindeki görevlerini aksatmamak, iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla işverenin izni ile aşağıda yazılı sürelerde yerine getirirler.

                                                                                              Haftalık ücretli               

İşyeri işçi mevcudu                                                                 izin süresi

01-50     işçi çalıştıran işyerinde                                                    2 saat  

51-200    "      ''               "                                                              3    "

201-500  "      "               "                                                              4    "         

500'den fazla işçi çalıştıran iş yerinde                                           5    "      

            C- Diğer İzinler:

           Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin kurulu Genel Kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenmiş şekline göre ücretli izin verilir. 

                                                                                                              Yıllık ücretli

             İşyeri işçi mevcudu                                                                   izin süresi          

             01-50     işçi çalıştıran işyerinde                                                 20  gün   

             51-100     "        "                  "                                                     30  gün

            101-200    "        "                  "                                                     40  gün 

            201-500    "        "                  "                                                     60  gün  

            501-1000  "        "                  "                                                     80  gün 

      1000den fazla işçi çalıştıran işyerinde                                   işçi sayısının %10 'u kadar gün                                         

            Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının %5 'inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.

Ancak genel kurullar için bu %5 oranı aranmaz.

 

MADDE 24 - İŞYERİ İŞLETME KOMİTESİ VE GÖREVLERİ

            İşbu toplu sözleşme kapsamına giren işyerleri için Genel Müdürlükte,

A-   Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri veya Sendika Genel merkezinin Yetki vereceği Şube Yönetim Kurulu Üyesi 3 temsilci ile işveren veya vekili tarafından gösterilecek 3 temsilciden müteşekkil bir işyeri komitesi kurulur. Komitenin başkanı işveren temsilcisi raportörü sendika temsilcisidir. Komite taraflardan birinin gündemli talebi ile en geç 6 gün içinde toplanır. Kararlar ekseriyetle verilir ve bir tutanakla tespit olunur. Toplu İş Sözleşmesinin yorumlanmasına ilişkin konular dışında oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır. İşletme Komitesi kararları imzalandıktan sonra en geç ertesi günü itiraza yetkili mercilere gönderilir. İtiraz süresinin başlangıcı kararın itiraz mercilerine vusulü tarihidir.

            İşletme Komitesinde alınan kararlara işveren veya sendikaca 6 iş günü içinde itiraz edilmediği takdirde karar aynen uygulanır. İtiraz edilen veya komitede karara bağlanamayan itilaf konuları taraflardan birinin eliyle ve toplanan dosyası ile birlikte Uyuşmazlıkları Çözme Yüksek Komitesine gönderilir. Uyuşmazlıkları Çözme yüksek komitesinde nihai karara bağlanır.

            B- İşyerleri ve gemilerde çalışma hayatına doğrudan doğruya veya dolayısıyla tesir edecek işverenin sevk ve idare hakları mahfuz olmak üzere:

           a) Gerek mevzuattan gerekse toplu sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlık ve aksaklıkları tetkik edip karara bağlamak.

b) İşçilikle ilgili verimlilik hususlarında işveren veya sendikaca teklif edilen değişiklik taleplerini incelemek.     

c) İşin yürütümü bakımından işçilerin kusur, yanlış, ihmal veya kasdi hareketlerini önlemek üzere karşılıklı gerekli tedbirleri almak için karar vermek.

d) İşyerlerinde işçi işveren münasebetlerinin ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi hususunda incelemeler yaparak her iki tarafa tavsiyelerde bulunmak. 

e) işyerlerinde sosyal ve karşılıklı anlayış havasını geliştirmek, işyeri işletme komitesinin asli vazifelerindendir.

MADDE 25 - UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZME YÜKSEK KOMİTESİ

Uyuşmazlıkları çözme yüksek komitesi biri TÜHİS den olmak üzere 3 işveren temsilcisi ile sendika genel merkezinin seçeceği 3 temsilciden oluşur. İhtiyaç vukuunda tarafların gündemli talebi ile toplantıya davetlerinden itibaren 7 gün içinde toplanırlar. Bu komitenin başkanı işveren temsilcisi, raportörü de sendika temsilcisidir.

Bu komite:      

A- İşyeri işletme komitesi tarafından sendikaya veya işverene aksettirilen ve bir neticeye varılmayan toplu iş sözleşmesinin tatbikatından doğan ihtilafları, 

B- İşyeri işletme komitesi tarafından gönderilen raporlar ile bu komite tarafından ittifakla karara bağlanmayan veya itiraz olunan her türlü anlaşmazlıkları, çalışma hayatı ile ilgili kanun ve nizamnamelerin tatbikatından doğan aksaklıkları, tetkik ederek bunların halli için gereken kararları verir. 

C- İş bu toplu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre zarfında ihtiva ettiği maddelerin gerek lafzen gerekse ruhen tefsirinden ortaya çıkan ve işyeri işletme komitesinde neticelendirilmeyen hususları halleder.

Bu tavsiye ve kararlar uyuşmazlıkları çözme yüksek komitesince ittifakla karara bağlandığı taktirde bunların aynen tatbikini taraflar kabul ve taahhüt ederler. İhtilafların kesin olarak halledilmesine kadar geçecek zaman zarfında ihtilafların vukuundan evvelki durumun tatbikine aynen devam olunur.        

Mevzuattan doğan uyuşmazlıklar, uyuşmazlıkları çözme yüksek komitesinde halledilmediği taktirde tarafların kanuni hakları saklıdır.

 

MADDE 26 - İZİN KOMİTESİ

İzin zamanı, işverenin düzen ve verimi aksatmaması nedeniyle 3 işveren ve iki sendika temsilcisinden teşekkül edecek bir izin komitesince tayin olunur.

            İzin komitesi her senenin ilk üç ayı içerisinde bu tespiti yapar.

 

MADDE 27 - İZİN  BELGESİ

            Toplu sözleşmenin uygulandığı iş yerlerinde çalışanlara ücretli ve ücretsiz izinlerde ve hastalanmaları halinde işveren tarafından süresi içinde iş akdinin devam ettiğini ve sigorta numarasını gösteren izin belgesi verilir.

 

MADDE 28  - TATİL GÜNLERİ

Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır.

 

MADDE 29 -  SOSYAL - İDARİ İZİNLER

            A - İdari İzinler:

            Bu maddenin (B) bendinde bahsi geçen sosyal izinler dışında meşru mazerete dayanmak suretiyle bu sözleşme kapsamında bulunanlara yılda 7 gün ücretli idari izin verilir.

Haftada 40 saat çalışan personel için       8 saat,

                  "     48  "         "            "         "          8  "

                  "     45  "         "            "         "          9  "  (5 gün çalışmaları halinde)  

                  "     45  "         "            "         "         7.5"  (6 gün çalışmaları halinde)

            Bir gün sayılır.

B- Sosyal İzinler:

a- Personele kendisinin evlenmesi halinde 6 gün, çocuğunun evlenmesi halinde 4 gün, ana veya babasının, karı veya kocasının, kardeş veya çocuklarının ölümü halinde 6 gün, kayınvalide ve kayınbabanın ölümü halinde 2 gün ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler sebebiyle vazife gördükleri vilayet dışına çıkanlara 3 güne kadar ücretli yol izni verilir.

           b- Personele, çocuğunun doğumu halinde 4 gün ücretli mazeret izni verilir.

c- İşçinin ikamet ettiği yada kendisinin veya eşinin mülkiyetinde olan gayrı menkullerin yangın, sel, zelzele ve diğer doğal felaketlere uğradığı hallerde yol hariç 10 gün ücretli izin verilir.

Evlenme, doğum ve ölüm dolayısıyla kullanılacak izinler olayın vuku’undan itibaren bir hafta içinde kullanılır.

            Yukarıda sayılan hallerde, işçilerin talebi üzerine bir haftaya kadar ücretsiz yol izni eklenir.

 

MADDE 30 - HASTALIK İZNİ

a) T.C. Emekli Sandığıyla ile ilgili sendikalı Personele Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kapsam İçi Personel Yönergesi esasları dahilinde hastalık izni verilir. Ancak doğum öncesi izin 8 hafta, doğum sonrası izin ise 10 hafta olarak verilecektir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili sendikalı personele 5510 sayılı kanuna göre işlem yapılır.

Şu kadar ki: 5510 sayılı Kanununa tabi personel doğum öncesi iznini 8 hafta doğum sonrası iznini 10 hafta olarak kullanacaktır.

c) Çoğul gebelik halinde doğum öncesi süreye 2 haftalık süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktor onayı ile kadın işçi isterse, doğumdan önce 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

d) Emzikli kadınlara, çocuğu bir yaşına varıncaya kadar 2 saatlik munzam ücretli izin verilir. (bu hüküm Emziren Kadınların Çalıştırılması Hakkındaki Yönetmelik veya Kapsam İçi Personel Yönergesi uyarınca verilen izinden ayrı olarak mükerrer bir hak teşkil etmez.)

         e) İşveren Gebe veya Emziren Kadınların çalıştırılma şartları ile emzirme odaları ve bakım yurtlarına dair yönetmelik hükümlerine göre işlem yapar.

 

MADDE 31 - TAKDİRE BAĞLI ÖZEL MAZERET İZİNİ (ÜCRETSİZ İZİN)     

            Meşru mazerete dayanan ve sendika üyesi olanların yazılı müracaatı üzerine işverenin takdir ve muvafakatine bağlı olarak işçiye 90 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Mazeretin uygun görülmesi halinde bu süre işverence 6 aya kadar uzatılabilir.

 

MADDE 32 - İZİNLERİN HİZMET SÜRELERİNE ETKİSİ

İşveren tarafından verilen her türlü ücretli izin süreleri hizmet süresinden sayılır.              

 

MADDE 33 - İZİNDE İKEN HASTALANANLAR

            İzinde bulundukları sırada hastalanan personel, bulundukları yerlerdeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü teşkilatına müracaatla sigorta sicil kartları ile sağlık muayene cüzdanlarını ibraz ederek tedavilerini isterler. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü teşkilatı bulunmayan yerlerde yine aynı belgelerle SGK’nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşların doktorlarına, bunların da bulunmadıkları yerlerde ise resmi sağlık kuruluşlarına müracaatla muayene ve tedavilerini isterler ve alacakları rapor, işbaşı belgelerini izin süresi bitmeden önce işyerine gönderirler veya bilgi verirler. Emekli sandığına bağlı personel için Kapsam İçi Personel Yönergesinin 18 inci Maddesi caridir.

 

MADDE 34  - İZİN SÜRESİ İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İSTİRAHAT HALİ

            Yıllık iznini kullanmakta iken hastalanan personelin, yetkili mercilerce verilecek rapor (istirahat) süresi yıllık izine ilave edilecektir.

 

 

 

 

 

MADDE 35 - SİGORTALI PERSONELİN HASTALIK İSTİRAHATI

HALİNDE ÜCRETİ

            a) 5510 sayılı kanuna tabi maktu aylık ücretli personele hastalığı sebebiyle yetkili hekim tarafından istirahat verilmesi halinde, SGK’ca ödenek verilmeyen ilk iki güne ait ücretleri aylıklarından kesilmez.

           b)Münhasıran iş kazasına uğrayan personele SGK.ca ödenen iş göremezlik ödeneği, işçinin net ücretinden (hafta tatili dahil) düşük olursa, aradaki fark iş görmezlik ödeneği verildiği sürece işverence ödenir.

 

MADDE 36 - 5434 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİN SAĞLIK VE

YARDIMLARI

            5510 sayılı Kanuna tabi sendikalı personelin sağlık işlemleri 5510 sayılı kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna aittir. Ancak acil hallerde ilk yardım işverence yapılır.

 

MADDE 37 -  SAĞLIK VE GÜVENLİK STATÜLERİ

Bu sözleşmenin uygulandığı işyerlerinde ve gemilerde işveren veya işveren vekilleri İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerini aksaksız ve noksansız olarak uygulamayı, bu mevzuat hükümlerine uymayı öncelikle kabul eder.                      

 

MADDE 38 - SAĞLIK VE GÜVENLİK

            Sözleşme kapsamına giren personel, işverenin alacağı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak zorundadır.

 

MADDE 39 - PERSONEL VE İŞ GÜVENLİĞİ  

İş sağlığı ve güvenliği konularında personele, statüleri itibarıyla tabi bulundukları mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

MADDE 40 - İSTİRAHATLİ PERSONELİN ÇALIŞMAMA VE  

ÇALIŞTIRILMAMA ZORUNLULUĞU

            Hastalığı sebebiyle veya sağlık durumu gereği işyeri doktorunca veya SGK’nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kuruluş veya herhangi bir resmi sağlık kuruluşu tarafından istirahat gerektiğine dair rapor verilmiş olan personel (mer'i mevzuat hükümleri muvacehesinde ve personelin içinde bulunduğu statü itibarı ile hangi sağlık teşekkülü veya doktor tarafından muayene ve tedavi edilmesinin gerektiği hükmü saklıdır) hiçbir şekilde çalıştırılamaz veya çalışmaya zorlanamaz.

            Sefere çıkacak gemilere ait personele 3 güne kadar verilen istirahatlarda "yeniden muayene" kaydı yoksa bu istirahat müddeti gemide geçirilecektir.

            Bağlama limanında ve/veya bağlı gemilerde çalışan gemiadamları bu hükme tabi değildir.

 

MADDE 41 - KENDİ KENDİNİ TEDAVİ EDENLER

            İşyerinde veya gemide rahatsızlanan veya kazaya uğrayanlardan, durumunu amir veya ilgililere haber vermeyerek kendi kendini tedavi etmeye veya ettirmeye kalkanlara karşı işverene hiçbir sorumluluk yüklenemez.

 

MADDE 42 - SİGORTA

A-Kaza Sigortası

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü mensuplarının vazifeli bulundukları sırada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün mali mesuliyetini gerektirmese dahi vazifeden mütevellit olsun veya olmasın bir kaza neticesinde maruz kalacakları ölüm hallerinde kişi başına bir yıllık brüt maaş veya ücret tutarından az olmamak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile aktüerce hesaplanacak tazminat ödenir. Zarar miktarı aktüerlik hesaplarına göre tayin edilir ve ödenir.

Daimi maluliyet hallerinde verilecek tazminat miktarları SGK’nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşlar veya resmi sağlık kuruluşları Sıhhi Kurulunca Tespit edilecek maluliyet nev'ine Türk kaza sigorta poliçesince uygun düşen musarrah nispetler dairesince ve D fıkrasına göre tespit edilecek miktara orantılı olarak ödenir. Ancak maluliyet nev'i kaza poliçesindeki cetvelde zikredilmediği ahvalde yapılacak kıyasi nispet aktüerce ifa edilecek ve aktüer münhasıran maluliyet nispetini tespit edecektir.

Personelin kaza gününde devamlı ikametleri dışında bile olsa kaldıkları yerden görev yerine ve görev yerinden aynı suretle kaldıkları yere normal süreler içinde gidiş ve gelişleri sırasında maruz kalacakları kazalardan mütevellit ölüm ve maluliyet hallerinde dahi yukarıdaki hükümler uygulanır.

5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi personele ödenecek tazminatlardan kazazedenin SGK’dan tazminat alması halinde mezkur sigortadan aldığı miktar ödenecek tazminattan tenzil edilir.

B- işyerinde çalışırken bir kaza sonucu ölen personel ile asli ve sürekli görevleri dolayısıyla nakit ve kıymetli evrak gibi değerleri işyerleri haricine veya haricinde yahut hariçten işyerine taşırken ölen personelin kanuni varislerine işyeri müdürlüğünce 50 TL. tazminat ödenir ve durum sigorta müdürlüğüne bildirilir.                  

Kanuni varisler aynı zamanda destekten yoksun kalmış olarak yukarıdaki (A) bendinde veya sair bir yolla kaza tazminatına hak kazandıkları taktirde, ödenecek miktardan (miras payı nisbeti nazara alınarak) işbu 50 TL mahsup edilir. Kanuni varisler bu konuda dava açtıkları taktirde mahkemece hükmedilen maddi tazminat tutarından bu miktar düşülmediği taktirde işbu tazminat tenzil edilir.          

C- Yukarıdaki hükümler gerek kendi aralarında gerekse iç sigorta yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile mükerrer bir menfaat sağlayamayacaktır.

D- Senelik brüt maaş veya ücretin hesaplanmasında; aylık kök ücret, hafta tatili ödemesi, süreklilik arz eden ikramiye (ilave tediye ve ek ödeme gibi), süreklilik arz eden nakdi ve ayni yardım tutarı (birleştirilmiş sosyal yardım tutarı ve yemek- iaşe bedeli gibi ) dikkate alınacaktır.

 

MADDE 43 - KIDEM TAZMİNATI

            1- Kıdem tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. 13.6.1985 tarihinden sonra işe alınanlar için gün sayısı 30'dur. Şu kadar ki 13.6.1985 tarihinden önce Türkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Müdürlüğünde çalışanlar ile T.D.İ. A.Ş.  bağlı ortaklığı D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. de çalışanlardan, iki Genel Müdürlüğün muvafakatiyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nde işe başlayanlardan Kuruluşta 18.09.1997 tarihli protokole istinaden  işe başlayanların kıdem tazminatı gün sayısı 50 gün olarak uygulanır.

            2- 13.6.1985 tarihinden Önce Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.  Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken kuruluşun ayrı bir tüzel kişilik kazanması sebebiyle T.D.İ. A.Ş. den ayrılarak, kuruluş ile T.D.İ. A.Ş. arasında imzalanan 18.09.1997 tarihli protokole istinaden Kıyı Emniyeti Ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünde işe başlayanların kıdem tazminatı gün sayısı 50 gün olarak uygulanır.

            3- 13.6.1985 tarihinden önce Türkiye Gemi sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken, İstinye tersanesinin kapatılması nedeniyle münhasıran İstinye Tersanesinden ayrılarak T.D.İ. A.Ş.  ile Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 1.10.1991 tarihli protokole istinaden Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. nde çalışmaya başlayan ve kuruluşun  ayrı bir tüzel kişilik kazanmasından sonrada kuruluşta 18.9.1997 tarihli protokole istinaden işe başlayanların  kıdem tazminatı gün sayısı 50 gün olarak uygulanır.

4- (Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04.05.2010 gün ve 2010/29 sayılı Kararı ile 4046 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (ı) bendi çerçevesinde TDİ A.Ş. den tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte (kıdem tazminatı tutarları dahil) 15.06.2010 tarihi itibariyle Ulaştırma Bakanlığına devredilen akabinde aynı tarih itibariyle Kuruluşa devri yapılan personele kıdem tazminatı konusunda aşağıdaki hükümler dahilinde işlem yapılır.

Kıdem tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. Şu kadar ki;

a) 13.06.1985 tarihinden önce Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde işe başlayanların,

b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olup, 24.03.2000 tarihi itibariyle özelleştirilen D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’nde 13.06.1985 tarihinden önce çalışmakta iken, iki Genel Müdürlüğün muvafakatiyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nde işe başlayanların,

c) Hükmi şahsiyetine son verilerek 15.05.2002 tarihi itibariyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne devredilen münfesih Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde 13.06.1985 tarihinden önce çalışanların (01.10.1991 tarihli protokolle geçenler dahil),

kıdem tazminatı gün sayısı 50 gün olarak uygulanır.

d) 13.06.1985 tarihinden sonra işe alınanlar için gün sayısı 30 gün olarak uygulanır

          5-  T.C. Emekli Sandığına tabi personele ödenecek kıdem tazminatlarından, Kuruluş ile Türkiye Denizcilik işletmeleri ve selef idarelerinde geçen süreye tekabül eden emekli ikramiyesi mahsup edilecektir.

          

 MADDE 44 - BİLDİRİM ESASLARI

            Bu sözleşmede söz konusu edilen ve özel olarak bildirme şekli belirtilmeyen konularda ihbar ve bildirimlerin ilgili personele yazılı olarak işyerinde veya gemilerde imza karşılığı yapılması zorunludur. Personelin kendisine yapılacak bildirimi imzalamaması halinde durum o yerde iki imzalı tutanakla belgelenir. Bu durumda bildiri yapılmış sayılır. Personele işyeri ve gemi dışında her çeşit bildiri, hizmet akdinde/iş sözleşmesinde gösterdiği ikametgah adresine (personelin evine yapılacak ihbarlarda personelin İstanbul haricinde vazifeli, seferde veya ikametgahının bulunduğu şehir dışında olmaması gereklidir.) iadeli - taahhütlü postalanmasıyla yapılmış sayılır. Bu adrese yapılacak bildirimin personel tarafından alınıp alınmaması bu durumu değiştirmez.

 

MADDE 45 - CEZALARIN TEBLİĞİ

            Her durumda verilen cezaların gerektirdiği sebepleri ile yazılı olarak kapalı zarf içinde imzası karşılığı gemiadamı,  Tahlisiye personeli, büro personeli, sinyalizasyon, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri personeline bildirilmesi ve tebellüğ tarihinin yazılması zorunludur. Seferde bulunan gemiadamına cezası, bağlama limanına geldiğinde tebliğ olunur.

 

MADDE 46 – TAŞIMA  

Bu konuda (personelin işe geliş ve gidişini teminen) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararına göre işlem yapılır.

 

MADDE 47 - HARCIRAH

            Harcırah konusunda İşveren Harcırah Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

MADDE 48 - FAZLA SAATLERDE ÇALIŞTIRMA YETKİSİ VE ÇALIŞMA

ZORUNLULUĞU

Gemilerde ve işyerlerinde yetkili amirin normal çalışma süreleri dışında hizmete devam etmelerini istemesi halinde personel bu görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

MADDE 49 - İHTİYAT ASKERLİK HİZMETİ SIRASINDA ÖDENECEK

ÜCRET

            1- Genel seferberlik halinde silah altına alınanlar işyerlerinde bir yıl ve daha az çalışmışlarsa işten ayrıldıkları günden başlayarak iki ay sonra bir yıldan fazla çalışmışlarsa 3  ay sonra hizmet akitleri feshedilmiş sayılır. Hizmet akdi/iş sözleşmesinin askıda kaldığı süre içerisinde ücret ödenmez.

            2- Kısmi seferberlik, bölgesel savaş, tatbikat, manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınanlar:

 • Kısmi seferberlik ve bölgesel savaş hallerinde silah altına alınanlar 45 gün süre ile ücretli, bunun dışında terhislerine kadar ücretsiz izinli sayılırlar.
 • Tatbikat, manevra, veya herhangi bir sebeple silah altına alınanlar silahlı kuvvetlerde görevli kaldıkları sürece ücretli izinli sayılırlar.
 • (2 a, b ) bentleri kapsamında bulunanlardan yedek subaylar, yedek ast subaylar ile bu süre içinde maaş alanlar terhislerine kadar ücretsiz izinli sayılırlar.
 • Keza bunlardan vazife harp malullüğü gerektirecek istirahat ve tedaviler dışında alınmış istirahat veya izin hallerinde geçen sürelerde ücretsiz izinli sayılırlar.
 • Bu süreler sözleşmenin 31,71, 100. maddelerinde belirtilen ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin dışında tutulur. Bu süreler kıdem süresinden sayılır.                     

Terhislerini müteakip (15) gün içinde (yaralananlar ve hasta olanlar sıhhi kurul raporunun bitimini takip eden 15 gün içinde )  işyerine katılmadıkları taktirde hizmet akitleri fesh edilmiş sayılır.

 

MADDE 50  - NAKİLLERDE VE İLİŞİĞİN KESİLMESİ HALLERİNDE

DEVİR VE TESLİM

          a) Başka bir işe nakledilen veya ilişiği kesilen personel ve gemi adamları kendilerine teslim edilmiş bulunan makine, alet, demirbaş eşya, para ve ayınlarla ilgili belgeleri usulünce devir almak ve yetkili görevliye devir ve teslim etmekle yükümlüdür. Haklı bir sebebi olmaksızın devir ve teslim işlemini usulünce yapmayan gemiadamının durumu gemi jurnaline yazılarak bir tutanak ile tespit edilir. Keza büro personeli ve diğer personelin durumu da çalıştığı bölüm amiri tarafından bir tutanakla tespit edilir.    

b) Ancak işverenin ısrarı veya kendi özürü ile devir teslim yapmadan gemiden ayrılanlar için kaptanın, işyerinden ayrılanlar için işyeri bölüm amirinin teşkil edeceği 3 kişilik bir heyetle ilgilinin teslim etmediklerinin tadadı yapılıp zabıtla tespit edilir.

          Bu tespitte noksanlık bulunursa gemiden veya işyerinden ayrılan demirbaş amiri sorumludur. Tutanağın bir sureti derhal kendisine ulaştırılır.

 

MADDE 51 - İŞYERİNDE İŞ ELBİSELERİNİN GİYİLMESİ

            Personel işyerlerinde yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte ve zamanında kendilerine verilen iş elbiselerini giymeye zorunludur.

 

MADDE 52 - GİYİM EŞYASI VE KORUYUCU MALZEME

Bu konuda işverence kabul edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Giyim Eşyası Ve Korunma Malzemeleri Genel Hizmet Yönergesine göre işlem yapılır.

Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamına giren işçilere yılda bir defa olmak üzere verildiği tarih itibariyle sözleşmenin birinci yıl birinci altı ayında ödenirse 83,72 TL, ikinci altı ayında ödenirse 87,07 TL, ikinci yıl birinci altı ayında ödenirse 89,68 TL olarak ödenir. Bu yardım en geç Aralık ayı içinde yapılır

Bu ödeme toplu iş sözleşmenin ikinci yıl ikici altı ayında yılda bir defa olmak üzere ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. Kumaş ve elbise (iş elbisesi dışında) alanlara bu giyim yardımı ödenmez.

Yıl içinde işe giren ve çıkan personele bu ödeme kıst suretiyle uygulanır.

 

MADDE 53 - TEMİZLİK MALZEMESİ

A- Gemiadamlarının sağlık ve iaşe nizamnamesi hükümlerine göre 15 günde bir kilo sabun verilen gemiadamlarına bu miktarın verilmesine devam olunur.

            B- Diğer bütün gemiadamlarına ayda bir kilo sabun verilir.  

            C- Tahlisiye, Sinyalizasyon personeline ve Atölyede çalışan müstahdemlere ve teknisyenlere ayda 1 kilo sabun verilir.

D - Verilen sabunlar beyaz birinci nevi olacaktır.

 

MADDE 54 - ÖDEME ŞEKLİ

            İş bu toplu iş sözleşmesinin madde metinlerinde açıkça net olarak ödeneceği belirtilmeyen ödemeler brüt olarak ödenir.

 

MADDE 55 - GÖZETİM ALTINA ALINMA - TUTUKLULUK  VE

MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE  BAŞLATMA

1- Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri taktirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan işçilerin hizmet akitleri münfesih sayılır.

2- İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı taktirde, hizmet akdi/iş sözleşmesi münfesih sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir.

            3- Tutukluluğun,       

a) Kovuşturmaya yer olmadığı,

 1. Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,
 2. Beraat kararı verilmesi
 3. Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması 

nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır.90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçilerin eski kıdem hakları saklıdır.

            4- Adi suçlardan ( bu maddenin 6.bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

           Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet akitleri münfesih sayılır, şu kadar ki 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır.

           5- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden                        

 1. 6 ay ve daha az ceza alan,

b- 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile                                                                   sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler , bir hafta içinde baş vurması ve işyerinde duruma uygun münhal kadro bulunması ve hizmete ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

           6- Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti bütünlüğüne, milli güvenliğe ve kamu düzenine, Türk Silahlı kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar.

           7- İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler ve iş makineleri operatörleri ile deniz vasıtalarını görevli olarak kullanan gemiadamları bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri taktirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla;        

a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde

b) Ehliyetlerin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlama işverenin taktirine bağlıdır.

 

 

MADDE 56 -GEMİADAMLARINDA TERFİLER-TERFİLERDE

           ARANACAK HUSUSLAR

            A- Bulundukları sınıf ve skalaları içinde tavan ücretleri aşılmamak kaydı ile terfi imkanları bulunan personel, belirli terfi şartlarına haiz bulundukları takdirde üst dereceye terfi ettirilir.

            B- Terfi, personelin tabi oldukları ücret sistemi dahilinde aylıkların artması veya kadrosunun bulunduğu ünite içindeki görev mertebesinin yükseltilmesidir.

           C- Terfi sürelerini dolduran personel, norm kadrolara sadık kalınmak suretiyle, sicil raporunun müspet, ehliyetleri müsait olduğu ve işgal ettiği görev skalası limiti dahilinde kadrosu da mevcut bulunduğu taktirde bir üst derece ücrete terfi ettirilirler.

           D- Ücret Terfi işlemlerinin gecikmesi halinde terfiye hak kazanıldığı günden itibaren terfi farkı ödenir.

           E- Motor, römorkör, kurtarma gemileri, tahlisiye botları, can kurtarma veya acil müdahale botları ve benzeri deniz vasıtalarında çalıştırılan gemiadamlarının görev terfileri işbu toplu iş sözleşmesinde yazılı diğer hükümler mahfuz kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

I- TAHSİL  :

 1. İlk ...................................................................................................................1 puan
 2. Orta - ilköğretim okulu...................................................................................2 puan
 3. Lise ................................................................................................................4 puan
 4. Meslek lisesi mezunu (Denizcilik Meslek Liseleri teknik motor sanat

      okulu mezunları ve Endüstri Meslek lisesi Motor Bölümü mezunları)…......5 puan

e)  2 yıllık 3 yıllık teknikerler ( lise üstü tahsil ).................................................6 puan

f)  Teknik olmayan yüksek okul mezunu (4 yıllık )……………………............7 puan

g) Yüksek Denizcilik ve Harp Okulları , Denizcilik eğitimi veren yüksek okul

    Ve Teknik Yüksek okulu mezunu  Makine müh. (4 yıllık )............................8 puan

 

II- YETERLİLİK BELGESİ:

 

31.07.2002 Tarihli Resmi Gazete Yönetmeliğine göre Yeterlilik Derecesi

 

Sınırlı Vardiya Zabiti

2,5

Sınırlı Makine Zabiti

2,5

Sınırlı Kaptan

3

Sınırlı Başmakinist

3

 

 

Vardiya Zabiti    (500 - 3000 Groston)

3,5

Makine Zabiti     (750 - 3000 KW)

3,5

(K.H.) Vardiya Zabiti (1250 Gros.  I. Zabit)

3,75

(K.H.) Makine Zabiti  (750 KW   II.Makinist)

3,75

(K.H.) Vardiya Zabiti (1250 Gros.  Kaptan)

4

(K.H.) Makine Zabiti(1100KW  Başmakinist)

4

 

 

I. Zabit        (500 - 3000 Groston)

4,5

II.Makinist  (750 - 3000 KW)

4,5

(K.H.) I.Zabit   (1250 Groston  Kaptan)

4,75

(K.H.) II.Makinist ( 1250 KW  Başmakinist)

4,75

(K.H.) I.Zabit    (2500 Groston  Kaptan)

6,5

(K.H.) II.Makinist ( 1500 KW Başmakinist)

6,5

Kaptan (500 - 3000 Groston) Kaptan

7

Başmakinist (750 - 3000 KW)   Başmakinist

7

(K.H.) Kaptan (5000 Groston)         Kaptan

7,5

(K.H.) Başmakinist (6000 KW) Başmakinist

7,5

 

 

(K.H.) Kaptan (15000 Groston)   Kaptan

8

(K.H.) Başmakinist (9000 KW) Başmakinist

8

 

 

Uzak Yol Vardiya Zabiti

8

Uzak Yol Vardiya Mühendis / Makinist

8

 

 

Uzak Yol I. Zabit

8,5

Uzak Yol II. Mühendis / Makinist

8,5

 

Yukarıdaki puanlar bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren uygulanır. Geriye doğru herhangi bir uygulama yapılmaz

 

III- KIDEM :

            a)Kuruluş ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.de fiilen gemiadamı olarak çalışmak suretiyle geçen beher yıl için 1 puan, (3 ay 0,25 puan )

            b) D.B. Deniz nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden gelen gemiadamlarının (24.03.2000 tarihi olan D.B. Deniz nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün özelleştirme tarihinden önce), ve Petrol Ofisi A.Ş (Petrol Ofisinin özelleştirilme tarihinden sonraki kıdemleri dikkate alınmaz.)  geldikleri kurumda gemiadamı olarak geçirdikleri her bir kıdem yılı için 0.70 puan ,

            c) Kaptanlığa veya makinistliğe terfilerde; Lostromoların kafi gelmemesi halinde lostromoluğun altında kalan görev ünvanlarında üstten alta doğru sıralama yapılmak suretiyle  terfi yapılır. Görev ünvan sırası değiştirilmez.

            d) Gemiadamlarının görev unvanları karşılığı alabileceği puanları aşağıda gösterilmiştir.  Personelin bu görev unvanlarındaki puanları fiilen aynı görev unvanlarında çalışmak suretiyle geçen beher yılla (3 ay için 0,25) çarpılarak görev kıdem puanı hesaplanacaktır. Görev unvanları hususunda Kuruluşta, T.D.İ.A.Ş. de, Petrol Ofisi A.Ş (Petrol Ofisinin özelleştirilme tarihinden sonraki kıdemleri dikkate alınmaz.)  veya D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'de (24.03.2000 tarihi olan D.B. Deniz nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün özelleştirme tarihinden önce) çalıştığı görev unvanlarındaki süreler dikkate alınır.

            GÜVERTE SINIFI

Miço/Gemici                                                                         0,10

Usta Gemici                                                                          0,15

Güverte Lostromosu                                                             0,20

III. Kaptan-Römorkör Kaptanı- Motor Kaptanı

Kıyı Kaptanı- Bot Kaptanı                                                   0,30

    

MAKİNE SINIFI

Silici                                                                                      0,10

Yağcı                                                                                     0,15

Makine Lostromosu                                                              0,20

III. Makinist-Römorkör Makinisti- Motor Makinisti

Bot Makinisti- Makinist-Deniz Makinisti                              0,30

 

IV-  Yukarıdaki (I, II, III.) puanlar toplandıktan sonra her birimin ihtiyaç ve kadro durumuna göre en yüksek puandan alt puanlara doğru sıralama esas alınarak kadrosundaki gemiadamları arasından üst görevlere terfileri yapılır.

           V- Gemiadamlarının yukarıda belirtilen puanlamaya tabi tutulabilmeleri için sicil raporlarının müspet olması ve sicil amirlerince üst görev için yeterli görülmesi şarttır.   

           VI- Yukarıdaki hükümler işbu Toplu iş sözleşmesinin (üst görev ) 66. maddesine göre yapılacak uygulamada da dikkate alınır.

            F- Bir üst görev ve kadroya terfi ettirilenler aldıkları ücretle nakil ve tayin olurlar. Almakta oldukları ücretler tayin oldukları görevin ilk kademe ücretinden az ise ilk kademe ücretine terfi ettirilirler.

           G- İşbu maddenin uygulanmasında sözleşmenin 58/A maddesi hükmü saklıdır.

           H- Bir üst sınıf veya kadroya aldıkları ücretle terfi edenlerin bulundukları ücretteki kıdem hakları terfi oldukları sınıf veya unvanla devam eder.

            İ- Bir üst ücrete terfi edebilmek için, ehliyet ve liyakattan başka en az üç sene bir ücret derecesinde bulunmuş ve o derecenin aylık ücretinin fiilen alınmış olması şarttır.

           Ücreti işverence ödenmiş olan hastalık ve yıllık izinler ile, idari izinler keza Sosyal Sigortalar Kurumunca verilen hastalık izinleri, terfi süresinin hesabında nazara alınır.

            J- Sicil raporu işlemleri konusunda mer’i tatbikata devam olunur.

           K- Ehliyet ve liyakat gizli sicil raporu ile tespit edilir.

            L-Gemiadamlarında tahsil nedeniyle ücret terfi sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Muhaberecilerde Aranacak şartlar;           

            1- En az lise mezunu olmak (Meslek Lisesinin elektronik veya elektrik bölümünü bitirenler tercih edilir.)

2- Askerliğini yapmış olmak

3- Konusuyla  ilgili yeterli derecede yabancı dil bilmek.

4- Telsiz Operatör Yeterlikleri Ve Sınav Yönetmeliği gereğince, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilen Genel Telsiz Operatörü (G.O.C.)  yeterlik belgesi bulunmak.(Ancak, Muhabereci kadrolarına öncelikle İşletme bünyesinde çalışmakta olan personelden, Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz personel arasından atama yapılabilecektir.)

5- İşletmede yapılacak imtihanda başarı göstermek.  

Kılavuz kaptanlar :

                  a) Kılavuz Kaptanların Yeterlilikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aranan ehliyet belgesine haiz olmak.

            b) Stajyer kılavuz kaptanlar :

(a) fıkrasındaki aranan şartlara haiz olmak kaydıyla işletmece mesleki yönden test usulü ile yapılacak seçme imtihanına ve İngilizce dilinden yapılacak imtihanda başarı sağlamak. (ikinci ve daha çok dil bilmek tercih sebebidir.)

            50 yaşından gün almamış olmak. 

c) İmza tarihinden sonra işe alınan ve açıktan veya stajyer kılavuz kaptanlıktan kılavuz kaptanlığa tayin olunacakların ücretleri, ücret skalasının ilk kademe ücretinden başlatılmak ve meslekleriyle ilgili işlerde uzakyol kaptanı veya stajyer kılavuz kaptan sıfatıyla geçmiş son altı yıllık hizmetleri nazara alınmak ve bu hizmetlerin her üç yılı için birer derece verilmek suretiyle tespit olunur.       

Yukarıdaki esaslara göre yapılacak ücret intibakı sonunda hizmeti artacak olan kılavuz kaptanlardan :

            1- Stajyer kılavuz kaptanlıktan kılavuz kaptanlığa nakledilenlerden bu nakil sırasında yapılan ücret intibakında artmış olan hizmet süreleri müteakip terfilerde nazara alınır.      

            2- Açıktan tayin edilmiş bulunan kılavuz kaptanlar, 6 aylık bir denemeye tabi tutulurlar. Bu deneme devresi sonunda müspet tezkiye alanların tezkiyesinin tanzim tarihine kadar geçen hizmet süreleri tayinleri sırasında yapılan ücret intibakında artmış olan hizmet süreleriyle birleştirilir. Bu birleştirme neticesinde 3 yıllık terfi süresini tamamlamış olanların terfileri derhal, tamamlamamış olanların ise tamamlayacakları tarihte yapılır. Bu terfi tarihleri bundan sonraki terfileri için başlangıç tarihi sayılır. 

Stajyer kılavuz kaptanlardan kılavuzluk ehliyetlerini aldıkları tarihte (kadrosuzluk durumu hariç) bağlı olduğu daire başkanlığınca tanzim olunacak tezkiye varakasında genel vasıfları dolayısıyla kılavuzluğa geçirilmesi uygun görülmeyenler ile muayyen staj süresi sonunda da ilk açılacak imtihanda Liman Kılavuz Kaptanı veya Türk Boğazları Kılavuz Kaptanı ehliyet belgesini alamayanların, 854 sayılı Deniz İş Kanunu uyarınca iş akitleri fesh olunur. Bu suretle tatbik olunacak muamele Kuruluş ile stajyer arasında haklı fesih sebebini teşkil eder. Bünye dahilinde gemiadamlığından stajyer kılavuz kaptanlığa tayin olunanlara kılavuz stajyerlik kadrosu üzerinde müktesep hak olarak almakta bulundukları ücretlerin kılavuz stajyerlik süresince ödenmesine devam olunur. Bunlardan kılavuz ehliyetini aldıkları tarihte tanzim olunacak tezkiye varakasında genel vasıfları dolayısıyla kılavuzluğa geçirilmesi uygun görülmeyenler ile muayyen staj süresi sonunda ilk açılacak imtihanda Liman Kılavuz Kaptanı veya Türk Boğazları Kılavuz Kaptanı ehliyet belgesini alamayanlar eski görevlerine tayin olunurlar.  

M- Ehliyet ve liyakat gizli tezkiye ile tespit edilir.

 

MADDE 57 - ENSPEKTÖRLÜĞE ATAMA

Güverte ve makine enspektörlük kadrolarına uzak yol kaptan ve yakın yol zabitliği yeterlik belgesine haiz liyakatlı kaptan ve başmühendislerden bu kadrolarda fiilen asgari beş yıllık hizmeti olanlar arasından atama yapılır.

 

            MADDE 58 - GEMİADAMLARINDA İÇ TRANSFER VE MUVAZZAF ASKERLİK

A -İç Transfer:

         İşbu sözleşmenin inikadından sonra sözleşmenin kapsamı dahilinde açılacak görev kadrolarına ihtiyaç vukuunda yeni personel alınmadan önce camiada süresi belirsiz ve belirli hizmet akitleri ile çalışmakta olanlardan ehliyet, kıdem ve tahsil, liyakat, sicil raporu ve kabiliyetleri uygun olanlar işveren ve işveren vekilinin muvafakatı ile tercihen işe alınırlar. Bu uygulamada herhangi bir ücret derecesinde 3 sene bulunma şartı aranmaz (13/C maddesi dikkate alınır).

B - Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi:

            Gemiadamları ve tahlisiye personeli için görev unvanları ve sınıflarının sözleşmede belirlenen kademe ücretlerinin bir üstü aşılmamak kayıt ve şartı ile;

            a)Yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen,

            b)Muvazzaf askerlikte geçen sürelerin tamamı dikkate alınmak suretiyle değerlendirilecektir. Bu uygulama sözleşmenin yürürlük tarihinden öncesine ait bir ödemeyi gerektirmez.

 

MADDE 59 - GEMİADAMLARINDA GEÇİCİ GÖREVLER

            İşveren veya işveren vekili işin göstereceği lüzum ve ihtiyaca binaen personeli geçici görevle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dışındaki başka bir kuruma görevli olarak personelin muvafakati ile gönderebilir. Gönderilen personele gideceği yere kadar toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

            İşyeri sendika temsilcileri ile o işyerinde çalışan sendika yöneticilerinin geçici görevle başka bir kurum işyerine gönderilmeleri sendikanın muvafakatına bağlıdır.

 

 

MADDE 60 - SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK

            Personel, yürürlükte bulunan kanun, nizamname ve diğer mevzuat ile işbu toplu iş sözleşmenin sorumluluk ve yükümlülüğe dair hükümleri saklı kalmak üzere:

            A- Yükümlülük,   

             a) Kendilerine işi dolayısıyla verilen alet, edevat, eşya, malzeme, donatım ve çalıştığı makinelerin en iyi şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesiyle,

            b) İşverene ait olsun veya olmasın, görevi icabı ilgili bulunduğu her çeşit eşyanın hüsnü muhafazasıyla,

            c) Yönetmelikler, yönergeler, genelgeler, yazılı veya sözlü emirlerle kendilerine mevdu hizmetlerin gereği gibi hatasız ve istenilen şekilde yapılmasıyla yükümlüdür.

            B- Sorumluluk,

            a) Görevlerini ve kendilerine mevdu hizmetleri ifada yönetmelikler, yönerge, izahname, yazılı ve sözlü emirler ve iş programları hilafına hareket ve muamelelerinden,

            b) Hata, ihmal ve alakasızlıklarından,

            c) Yetkisiz olarak yaptıkları hareket ve muamelelerden,

            d) Bu toplu iş sözleşmesinde tespit edilen yasak eylemlere aykırı davranışlardan ve bunların akıbetinden şahsen sorumludurlar.

 

MADDE 61 - SAAT AYARI

Gemiadamlarının çalışma ve dinlenme süreleri:

            A- kara sularında TRT saat ayarından,   

B- Kara suları dışında (kabotaj seferleri hariç) uluslararası esaslara göre ayar edilen saatlerle tespit ve tayin edilir.

 

MADDE 62 - GEMİADAMLARININ İŞ SÜRELERİ

           A-işbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki gemiadamlarının iş süreleri 854 sayılı kanunun 27. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere tek kaptan veya tek makinist olarak çalışan gemilerde günde 8, haftada 48 saattir. Bu sürelere gemiadamlarına ortalama bir zamanda gerekirse münavebe suretiyle verilecek yemek ve ara dinlenmesi dahil değildir. Günlük ve haftalık normal çalışma sürelerinin dışında yaptırılan çalışmalar fazla saatlerde çalışma sayılır. Gemiadamlarının haftada 6 günden fazla çalıştırılması yasaktır. Her 24 saatlik gün devresi için 8 saatlik aralıksız bir dinlenme süresi sağlamak şarttır. Mücbir sebeplerle istisnai olarak bu dinlenme sağlanmazsa çalışılan müddet fazla mesaidir. Bunlardan istisnai çalıştırılanlara haftanın diğer bir gününde nöbetleşe izin verilir.

            B- 12'şer saatlik iki vardiya halinde çalışan (nöbet tutulan) gemi kurtarma istasyonlarındaki gemilerde bir saatlik ara dinlenme süresi verilmediği taktirde ve bu çalışma düzeni mer'i tatbikatta bu şekilde devam ettiği sürece 3 saatlik fazla mesai 4 saat olarak uygulanacaktır.        

           C- İşveren personeli iş icap ve zaruretlerine göre bir, iki ve üç posta halinde çalıştırabilir.

           Çalışma düzenine göre işe başlama, dinlenme ve işi bitirme saatlerini uygun yerlerde ilan eder ve taraf işçi kuruluşuna da bildirir.

 

MADDE 63 -  ÖZEL ÇALIŞMA DÜZENİ VE İSTASYON VARDİYA (NÖBET)  DEĞİŞİMİ

 1. Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı istasyonlarda vardiya (Nöbet ) değişimi:

a) Kurtaran ve açık deniz römorkörlerinden bir tanesinin istasyonda bulunmadığı zamanlar hariç istasyon gece gündüz nöbetçi vardiya 6 günde bir değiştirilecektir.

            b) Kurtarma gemilerinden bir tanesi istasyonda bulunmadığı taktirde vardiya (nöbet ) değişme gününün tayini mer'i tatbikatta olduğu gibi Kuruluşun yetkisindedir.

2- a) Kılavuzluk istasyonlarında görevli bulunan (kılavuz kaptan, muhabereci, kamarot) personel ile deniz vasıtalarında görevli bulunan gemiadamlarının çalışma düzenlerinde mer’i ve fiili tatbikat aynen devam edecektir.

            İşveren, operasyon (hareket) enspektörlerini 6 işgününde 7,5 saat, 5 işgününde 9 saat çalıştırır.

b) Gelibolu ve Mehmetçik kılavuzluk istasyonlarında çalıştırılan personelin çalışma düzenlerinde mer’i ve fiili tatbikat aynen devam edecektir.

c) Kılavuzluk servisi istasyonlarında elde yeterli mevcut personel varsa, her vardiya en az iki muhabereciden oluşur.

 

MADDE 64 - İHTİYAT PERSONEL

            İhtiyatta bulunan gemiadamlarına Enspektörlükte / Müdürlükte açılacak devam cetvelini her gün imzalamak suretiyle işverenin emrinde hizmete amade bulunduğu tespit edilenlere ulusal bayram, genel ve hafta tatil ücretleri tam olarak ödenir ve bu günlere ait iaşe bedelleri kesilmez.  

 

MADDE 65 - GEMİ PERSONELİNİN GEMİLERE TERTİBİ

            A - Gemi personelinin gemilere tertibi işin icap ve zaruretleri ile personelin ehliyet, liyakat ve kıdemleri de nazari itibara alınmak suretiyle ilgili başenspektörlük veya enspektörlükler tarafından ( personel ordinosu ) tanzimi suretiyle yapılır.

B - Gemi personelinin gemiler arasında değiştirilmesi, mevcut ihtiyaçlara ve işin icap zaruretlerine göre ilgili başenspektörlükler tarafından (personel ordinosu ) tanzim suretiyle yapılır. 

C - Gemi personelinin gemilerden çekilmelerine ait raporlar tamamen objektif ve müspet esaslara dayanır. Amirler aksine hareket edemezler.                 

 

MADDE 66 - GEMİADAMLARINDAN BİR ÜST GÖREVDE

ÇALIŞTIRILACAK OLANLAR

A - Gemiadamları Yönetmeliğine uygun donanım sağlanması için; ehliyeti üst görevi ifaya müsait olan gemiadamlarından işgal etmekte bulundukları kadroların üzerindeki bir üst görevi en az devamlı olarak bir ay ifa ettirilenlere üst görevin ilk kademe ücretiyle kendi ücreti arasındaki fark, üst görev tazminatı olarak ödenir. İfa edilmekte olunan üst görevle ilgili sorumluluk ve/veya makam tazminatı ödeniyor ise, bu ödemelerin tamamı üst görevde çalışan personele çalıştıkları sürelerde ve orantılı olarak (asli görevinde sorumluluk ve/veya makam tazminatı alıyor ise aradaki fark) ödenir. Ancak üst görevde çalıştırılacak  personele ödenecek olan ;

a) Asli görevinde ödenen sorumluluk ve/veya makam tazminatı,

            b) Yaptırılmakta olan üst görev gereği tamamı (veya farkı) ödenecek sorumluluk ve/ veya makam tazminatı toplamları hiçbir ödemeye yansıtılamaz.

            B- Yukarıdaki gemiadamlarından yürürlük tarihinden itibaren üst görevde bir yıl içinde toplam olarak altı ay istihdam edilenler çalıştırıldıkları üst göreve asaleten tayin olunur.

            C - Bu madde hükmüne göre üst görevde çalıştırılacak gemiadamlarının, üst göreve terfi edebilmek için aranan şartlara haiz ve üst göreve terfi ettirilecek ( kadro açıldığında bu kadroya terfi ettirilecek ve terfi sırası gelmiş personel. )olan personel olması şarttır. Ayrıca üst görevde çalıştırılacak personelin tespitinde işbu Toplu İş sözleşmesinin 56-E maddesi göz önünde bulundurulacaktır.

            D- Ancak, gemiadamları yönetmeliği hükümlerine göre yapılması gereken çalışmalar üst görevde çalıştırma sayılmaz.

 

 

 

 

MADDE 67 - GEMİ PERSONELİNE VASITA SAĞLANMASI

            Gemi kaptanları ve gemi bölüm amirleri, gemilerin limanda demirli bulundukları zamanlarda, vardiya değişimlerinde gemi ile karanın irtibatını sağlamak üzere gemi personelinin gemi vasıtaları ile gidip gelmelerini temin edeceklerdir.

 

MADDE 68 -  7. GÜN ÇALIŞMA

            Kısa, yakın ve uzak seferlerdeki kurtarmalara iştirak eden gemiadamları, (süvari ve başmakinistler hariç) haftanın 7. Günü çalıştıkları taktirde işveren selef idaresi yönetim kurulu kararlarına göre kendilerine fazla mesai ücreti ödenen süreyi aşan ( kaptanın emriyle yapılacak) fiili çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir.

 

MADDE 69 -  KAMAROTLARIN DURUMU 

           Gemilerin ve istasyonların temizlik işlerini yapan kamarotların çalışması hakkında mer'i tatbikata devam edilecektir.

 

MADDE 70 - DİNLENME HAKKININ KULLANILMASI

            Gemiadamları günlük dinlenme zamanlarını kendilerine görev tevdi edilmediği taktirde tasarrufta serbesttirler. Bu zamanı gemide kendilerine ayrılan yerde veya dışarıda geçirebilirler. Ancak geminin ve personelin can ve mal emniyeti bakımından gemi kaptanı personeli gemi dışına çıkarmamakta yetkilidir.

 

MADDE 71 - GEMİADAMLARININ YILLIK ÜCRETLİ İZNİ

            A- Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az 6 ay çalışmış olan gemi adamı yıllık ücretli izine hak kazanır. İzin süresi 6 aydan 1 yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15gün 1 yıldan daha fazla hizmeti olan gemiadamları için 30 takvim günüdür. İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez. Gemiadamı yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet akdinin yapılmış bulunduğu mahalden gayrı bir yerde kullanmaya zorlanamaz. 

            B- Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. İznini vilayet hududu dışında geçirecek gemi adamlarının talepleri halinde işverence 7 güne kadar ücretsiz yol izni verilir.

           C- Yıllık ücretli iznini kullanmaya başladıktan sonra işçinin ölümü halinde izin parası ödenmemişse kanuni varislerine ödenir.

           D- Yıllık ücretli izin içerisine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil yevmiyelerinin ödenmesine devam olunur.

           E- Bir aylık izin, tarafların rızası ile aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir.  

F - Personele verilecek yıllık izinlerin tespitinde işin aksamaması esastır.

          G - İzine ayrılmada usul ve izin listelerinin düzenlenmesi hususunda mer'i tatbikata devam olunur. 

MADDE 72 - BAŞKA İŞLERİ YAPMA MECBURİYETİ

Personel icabında kendilerine gösterilen ihtisas ve branşlarına uygun başka işleri de yapmaya zorunludur.

 

MADDE 73 - VERİLEN İŞİN BİTTİĞİNİ BİLDİRMEK

            Verilen işi bitiren her personel işinin bittiğini bölüm amirine bildirmekle zorunludur.

 

MADDE 74 - ARIZALARIN GİDERİLMESİ VE İŞYERİ AMİRİNE

BİLDİRİLMESİ

            Gemiadamları, izalesi ile mükellef bulundukları arızaları acil durum karşısında derhal gidermeye, bunun haricindeki durumlarda ve ihtisaslarını aşan tamir, ayar işlerini bölüm amirlerine haber vermekle yükümlüdürler.

MADDE 75 - İZİNSİZ İŞİ TERKETMEK

            Belirli dinlenme ve iş bitme saatinden önce gemiadamları işlerini bırakamaz.

            Bağlama limanında izinli bulunan gemiadamı ilgili bölüm amirine bilgi verdikten sonra gemiden ayrılabilir.

 

MADDE 76 - KURSA DEVAM ZORUNLULUĞU

            Gemiadamları, işveren tarafından açılan gemiadamı yetiştirme kursuna devam etmek zorundadır.   

 

MADDE 77 - KAPTANIN CEZA VERME YETKİSİ

            Kaptan, seferde Deniz İş Kanuna göre resen verdiği cezaları geminin bağlama limanına dönüşünde derhal sebebini açıklayan bir raporla ve bağlı bulunduğu bölüm kanalıyla işyeri amirine bildirmek zorunluluğundadır.

 

MADDE 78 - GEMİ PERSONELİNİN HARP SİGORTASI

            İşveren, Kuruluş tarafından kiraya verilecek olan özel askeri ödevli deniz vasıtaları kaptan ve personelini bu ödevin mezkur personel için hususi ve fevkalade bir riziko arz etmesi halinde, Türk Kaza Poliçesi umumi şartları tahtında bu ödev dolayısıyla maruz kalacakları ölüm ve daimi malûliyet hallerine karşı sigorta ettirmeyi kabul eder. 

 

MADDE 79- GEMİADAMLARININ İŞVEREN ADINA İAŞESİ

Bu sözleşmenin kapsamına giren işyerleri ve gemilerde iaşe servisi kurulması zorunludur. Gemiadamları Gemi Adamları İkamet Yerleri, Sağlık ve iaşelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre bedelsiz iaşe olunurlar. İaşenin zorunlu sebeplerle uygulanmaması halinde işveren veya işveren vekilince başkaca münasip bir iaşe imkanı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır. Römorkörlerde, Tahlisiye botlarında, arama kurtarma botlarında ve diğer botlarla benzeri deniz vasıtalarında iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya işveren vekili iaşe zorunluluğunu nakden ödemek suretiyle yerine getirir.

 

MADDE 80 - İAŞE MADDELERİNİN SARF MAHALLİ

            A - İaşe maddeleri gemi içinde tüketilir. Hiçbir iaşe maddesi gemiden çıkartılamaz.

            B - Gemilerin bakım, tutum, iaşe ve temizlikleri için kuruluşça tahsis edilen malzemeler işverence gemilere teslim edilecektir.

            İaşe maddelerinin tedariki, kumanyalıklara girişi çıkışı ve sayımı konularında mer'i tatbikat aynen devam eder.

 

MADDE 81 - ECZANE VEYA İLAÇ DOLAPLARI

            Gemilerde bulundurulacak olan ilaç, tıbbi levazım ve aletler gemi eczanelerinde veya ilaç depolarında saklanacaktır. Eczane veya ilaç dolapları; reviri bulunan gemilerde revire bitişik bir mahalde, diğer gemilerde yatma yerleri civarında uygun bir yerde kurulacaktır.         

            Gemilerde bulundurulması zorunlu olan ilaç, tıbbi levazım ve aletlerin tayininde Gemiadamlarının İkamet Yerleri Sağlık ve İaşelerine dair Yönetmelik hükümleri ile buna ek çizelgeler esastır.

 

MADDE 82 - REVİRLERİN HAİZ OLACAĞI ŞARTLAR

Gemi revirlerinde aranacak şartlar şunlardır:

A - Gemi adamlarının sayısı 15 kadar olan gemilerde tek yataklı, 15 den fazla olan gemilerde 2 yataklı bir revir bulunacaktır.

            B - Revirler hastalanan gemi adamlarının her türlü hava şartlarında kolaylıkla taşınmasını ve istirahatını sağlayacak bir mahalde kurulacaktır.

C - Revirlerin başka bir amaca tahsisi yasaktır.

MADDE 83 - HASTALIK HALİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

            Gemi adamlarının hastalanmaları halinde aşağıda açıklandığı üzere hareket edilmesi zorunludur.

            A - Bağlama limanında ve diğer Türk liman veya iskelelerinde işbaşında hastalanan gemi adamı durumunu derhal bölüm amirine bildirir. Hastalanan gemiadamının durumu buna imkan vermeyecek şekilde ağır ise, gemiadamının en yakınında bulunan arkadaşları bu görevle yükümlüdürler. Kaptan veya nöbetçi kaptan, hastalanan gemiadamını bu işle görevli enspektörlüğe gönderir. Hasta, enspektörlük bürosu tarafından düzenlenen hasta muayene kâğıdı ile işyeri veya SGK'nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşlara gönderilir. Acil durumlarda hasta gerekli formaliteleri sonradan tamamlamak üzere vakit geçirmeksizin Resmi sağlık kurumuna gönderilir. Gerektiğinde telefonla ambulans istenir. Ambulans beklenmesinde bir sakınca varsa hasta işyeri aracı ile işyeri aracı yoksa kiralanacak bir araçla derhal nakledilir.

            Muayeneye sevk edilen hastalar kendisine istirahat verilmemişse muayeneyi müteakip derhal görevlerine dönmekle beraber muayene sonucunu gösterir belgelerini muayeneye gönderen enspektörlük veya ilgili işyeri amirliğine verirler. İstirahat verilmiş olanlar ağır hastalıklar hariç muayene sonucunu gösteren belgeleri bizzat getirerek ve istirahat aldıklarını enspektörlüklerine veya ilgili amirliklerine bildirerek istirahata ayrılırlar. Bizzat haber veremeyecek durumda olanlar ise muayene sonuçlarını gösteren belgelerini ve istirahat sürelerini en geç ertesi gün telefonla bildirmek veya sair vasıtalar ile işyerine göndererek haber vermek zorundadırlar. Hastaneye yatarak tedavi görecekler de aynı şekilde hareket ederler. Hastalanması sebebiyle muayeneye gönderilen gemiadamlarının durumlarından bu şekilde haberdar olan enspektörlük ve ilgili amirler istirahat süresini aylık devam puantajlarına doğru olarak kaydedilmesinden sorumludurlar. Hasta muayene sevk kâğıtları gemiadamlarının enspektörlüğe veya ilgili amirliklerin vermiş oldukları muayene sonucunu gösterir belgeler ile birlikte sicil kayıtlarına işlenilmek üzere derhal personel servisine gönderilir.

           İstirahat süresi belli olmayanlar yetkili doktor veya hastaneden çalışır belgesi veya rapor getirmeden işe başlatılamazlar.

           B- İş kazasına uğrayan gemiadamlarına aynı esas dahilinde ancak, hasta muayene sevk kâğıdına kaza oluş sebebi, yeri ve saati ile en az iki görgü şahidinin adı ve soyadları yazılarak imzaları alınmak veya gerektiğinde ayrıca bir tutanak düzenlemek suretiyle muayeneye veya tedaviye gönderilir. Kazaya uğrayanlar muayene sonuçlarına ait belgeleri, bilgiyi süresi içinde ilgililere bildirirler. Bu durumda da hasta muayene kâğıtları, varsa kaza tutanağı ve muayene sonucunu gösterir belgeler ilgili enspektörlük veya amirlik tarafından derhal Personel ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına veya personel şefliğine gönderilir. Gemilerde vuku bulan kazalar seyir jurnaline derc edilecektir.

C- Meslek hastalıklarına tutulan gemiadamlarının bu hastalıkları yetkili sağlık teşekkülleri tarafından tesbit edildiğinde, bu gibilere mer'i sağlık mevzuatı uygulanacaktır.

            D- Hastalıkları sebebiyle işlerine gelemeyen gemiadamlarından belediye sınırları içinde oturanlar çalışma saatinin başlamasını takiben 4 saat içinde, belediye sınırları dışında oturanlar ise en geç müteakip vardiyaya veya ertesi güne kadar bağlı bulundukları enspektörlük veya ilgili amirliklerine durumlarını bildirmeye ve keyfiyeti SGK’nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kuruluş doktorlarından veya Resmi sağlık kuruluşu doktorlarından veya işyeri doktorlarından alacakları raporla ispat ve belgelemek zorundadırlar.

           Buna riayet olunmadığı taktirde, özürsüz ve izinsiz işe gelinmemiş sayılarak ilgililer hakkında ilgili işlem yapılır. Keza ağır hasta olmadıkları halde fuzuli yere doktor istedikleri anlaşılanlardan bu sebeple yapılan masraflar isteneceği gibi haklarında ayrıca disiplin yönünden de işlem yapılır.

            E- Diğer Türk liman ve iskelelerinde hastalanan, iş kazasına uğrayan gemiadamı kaptan tarafından düzenlenen hasta muayene kağıdı ile varsa Sağlık Bakanlığına bağlı dispanser,  hastane veya anlaşmalı doktoruna, bunlar bulunmadığı taktirde resmi sağlık kuruluşlarına sevk edilirler.

           Geminin bağlama limanına dönüşünde durum kaptan tarafından ilgili enspektörlük veya şeflik kanalıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına veya personel şefliğine belgeleriyle birlikte bildirilir.

            F- Yabancı memleket limanlarında hastalanan iş kazasına uğrayan gemiadamlarının sağlık durumlarının gerektirdiği her türlü bakım ve tedavi kaptan tarafından geminin bulunduğu liman veya çevresindeki resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve bu sebeple yapılan her türlü masrafa ait resmi makamlarca onaylı belgeler sefer dönüşü kaptan tarafından işyeri ilgili enspektörlük veya amirliğine getirilir. Ancak gemiadamlarının yabancı memleketlerde hastaneye yatırılarak tedavi ettirilmelerine veya cerrahi müdahale yaptırılması hastanın tedavisinin memlekete dönüşüne kadar geciktirilmesine sıhhi sakınca bulunduğunu, o memleketin resmi sağlık kuruluşlarınca verilecek raporlarla belgelenen olaylara inhisar eder. bu durumda kaptan resmi makamlarca onaylı belgelerin düzenlenmesi, alınması ve getirilmesi veya gönderilmesi ve varsa acenta ile işbirliği yapar. Yukarıdaki zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde bu gibi tedavilere ait muteber belgeye dayanılarak yapılmış olan masraflar kaptan ve ihmali görülen ilgili gemiadamından eşit olarak tahsil olunur.

 

MADDE 84 - YURT DIŞINDA ÖLEN GEMİADAMLARININ NAAŞLARININ                          GETİRİLMESİ

            A - Yurt dışında ölen gemiadamlarının cenazeleri gemi buzlukları müsait oldukları taktirde gemi ile imkan olmadığında tahnit edilerek yurda getirilir. Hiçbir suretle gemiadamlarının cenazeleri yurt dışında gömülemez. (bulaşıcı hastalıklar hariçtir) Bu ahvalde kati ölüm raporunu işveren ibraz etmek mecburiyetindedir.

            B - Yurt dışında hastalanan ve iş kazasına uğrayan veya ölen gemiadamları derhal işverene bildirilecektir. İşveren duruma muttali olur olmaz sendikayı derhal haberdar edecektir.

 

MADDE 85 – GEMİADAMLARININ SAĞLIK YOKLAMALARI VE SIHHİ KONTROLÜ

            1- Gemiadamları, (Aşçı ve Kamarot portör muayeneleri dahil) Gemiadamları Yönetmeliği ve Balıkadam sağlık yoklamaları Profosyonel Sualtıadamları Yönetmeliği gereğince muayenelerini zamanında yaptırmak zorunluluğunda olup, bunu yaptırmamalarından dolayı şahsen sorumludurlar. Gemiadamları sıhhi durumlarının kontrolü bakımından işyeri hekimi veya gemi hekimi tarafından muayeneye tabi tutulurlar.  Sağlık durumundan şüphe edilenlerden aynı yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen araz ve hastalıkları sağlık kurulu raporu ile tespit olunanlar gemiadamı olarak çalıştırılamaz. Şu kadar ki, bunlardan tedavisi mümkün olanların tedavileri sonunda tekrar muayene olarak araz ve hastalıklarının geçtiği sağlık kurulu raporu ile anlaşılanlar tekrar yeterliliklerine uygun işlerine alınırlar.

2 - Ehliyet muayenesi:

            Gemiadamları ve Profesyonel Sualtıadamları Yönetmelikleri gereğince yapılacak ehliyet muayeneleri sahil sağlık denetleme merkezi tabipliğinin ve liman başkanlığının öngördüğü hastanelerce yapılır ve masrafları fatura karşılığı işveren veya vekilince ödenir.

 

MADDE 86 - TEDBİRLER

            A - Onarıma bağlayan gemilerde bulundurulacak personel sayısı gemilerin mal ve can emniyetinin sağlanması, demirbaşların bakım ve muhafazası gözetilerek işverence tespit edilir.

        B - Tersaneye bağlayan veya tamir, bakım, onarım gibi nedenlerle bağlayan gemilerde ancak can ve mal emniyeti ve gemiadamlarınca yapılacak bakım onarım için daire başkanlığı veya görevlendirdiği yetkilice tespit edilen personel nöbete bırakılır.

 

 

 

 

MADDE 87 - TAŞRA MÜDÜRLÜKLERİNDE GEMİ ADAMLARININ

BARINMA DİNLENME YEMEK VE SOYUNMA YERLERİ 

            İşverence gemiadamlarının yıkanma, dinlenme, yemek yeme yerlerinin sağlanması maksadıyla zabitan ve mürettebat için ayrı - ayrı olmak üzere imkanları nispetinde yer tahsisine ve çelik soyunma dolabı teminine gayret gösterilecektir.

 

TAHLİSİYE VE SEYİR YARDIMCILARI PERSONELİ İLE

 İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 88 - TAHLİSİYE VE SEYİR YARDIMCILARI PERSONELİNİN

TARİFİ

Tahlisiye hizmetlerinde bilfiil hizmet gören istasyon reis ve yardımcıları, tahlisiye şoförü, motorcu ve tahlisiyeci gibi elemanlara tahlisiye personeli denir. Tahlisiye istasyonlarında görevli olup, gemiadamı ehliyetine haiz bulunan personel, fiilen denizde ve kurtarma botlarında çalıştıkları sürece gemiadamı statüsüne tabidir.

            Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığında çalışan Tekniker, Baş Teknisyen, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Vinç Operatörü, Fener bakıcısı, radyofarcı, sis düdükçüsü ünvanlarındaki personele Seyir Yardımcısı (sinyalizasyon ) personeli denir.

            Bu tarifler münhasıran tahlisiye ve sinyalizasyon personelinin görev unvanlarını belirtmek gayesiyle konulmuş olup; tabi oldukları ücret sistemi skalasına göre ücret alanlar bakımından herhangi bir değişiklik gerektirmeyecektir.

 

MADDE 89 - TAHLİSİYE PERSONELİNDE TERFİLER - TERFİLERDE

ARANACAK HUSUSLAR       

            A- Bulundukları sınıf ve skalaları içinde tavan ücretleri aşılmamak kaydı ile terfi imkanı bulunan personel belirli terfi şartlarına haiz bulunduğu taktirde bir üst derece ücrete terfi ettirilirler.

            B- Terfi personelin tabi oldukları ücret sistemi dahilinde aylıklarının artması veya görev unvanının yükseltilmesidir.

            C- Ücret terfi sürelerini dolduran personel,  norm kadrolara sadık kalınmak suretiyle, sicil raporunun müspet, ehliyetleri müsait olduğu ve işgal ettiği görev skalası limiti dahilinde kadrosu da mevcut bulunduğu taktirde bir üst derece ücrete terfi ettirilirler.

           D- Ücret terfi işlemlerinin gecikmesi halinde, terfiye hak kazanıldığı günden itibaren ücret terfi farkı ödenir.

           E- Üst göreve terfiler işbu Toplu iş Sözleşmesinde yazılı diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır.

I - TAHSİL

İlk okul                                                                      1 puan

Ortaokul-ilköğretim okulu                                         2 puan

Lise-meslek lisesi                                                       3 puan

Meslek lisesi (Denizcilikle ilgili)                                5 puan

Yüksekokul                                                               6 puan

Denizcilikle ilgili Yüksek okul- Fakülte                    7 puan

II- YETERLİLİK BELGESİ

Tahlisiye personeli ilk olarak işe başladığında Gemiadamları yönetmeliğinde belirtilen yeterlilik derecelerinden birine sahip olmalıdır. Tahlisiyeci olarak ilk işe girişte sahip olunan ve aşağıda belirtilen yeterlilik derecesi karşılığı puan kıdem ve tahsil puanına eklenir.

Silici / gemici                                                                                                            0,5 puan

Yağcı/ usta gemici                                                                                                    1 puan

Güverte / makine Lostromosu                                                                                  2 puan

Sınırlı vardiya zabiti/Sınırlı makine zabiti (liman kaptanı/Deniz motorcusu)           3 puan

Sınırlı kaptan/sınırlı Başmak. ve daha üst derece ehliyetler                                     5 puan

III- KIDEM

Tahlisiyeci, tahlisiye şoförü, tahlisiye motorcusu ve tahlisiyeci mutemet olarak çalıştıkları her bir yıl için 1 (bir ) puan, İstasyon reis yardımcısı olarak çalıştıkları her bir yıl için 1,05 puan olarak hesaplanır.

           Ehliyet ve liyakat gizli sicil raporu ile tespit edilir.

IV- Yukarıdaki puanlar toplandıktan sonra ihtiyaç ve kadro durumuna göre en yüksek puandan alt puanlara doğru sıralama esas alınarak tahlisiye personelinin bir üst göreve terfileri yapılır.

V- Tahlisiye personelinin yukarıdaki puanlamaya tabi tutulabilmeleri için sicil raporunun müspet olması şarttır.

F- Bir üst görev ve kadroya terfi ettirilenler aldıkları ücretle nakil ve tayin olunurlar. Almakta oldukları ücretler tayin oldukları görevin ilk kademe ücretinden az ise ilk kademe ücretine terfi ettirilirler.

           G-  Bir üst sınıf ve kadroya terfi edenlerin bulundukları ücretlerinin kıdem hakları terfi oldukları sınıf veya unvanla devam eder.

H- Bir üst ücrete terfi edebilmek için, ehliyet ve liyakatten başka en az üç sene bir ücret derecesinde bulunmuş ve o derecenin aylık ücretinin fiilen alınmış olması şarttır.

Ücreti işverence ödenmiş olan hastalık ve yıllık izinler ile idari izinler, keza Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen hastalık izinleri terfi süresinin hesabında dikkate alınır.        

           İ-   Üst göreve terfiler görev sırası atlamadan yapılır. Terfi sıralaması asttan üstte doğru; Tahlisiyeci - İstasyon Reis Yardımcısı - İstasyon Reisidir.  Ancak, terfi edilecek görev için alt görevdeki personelin sicil raporunun bozuk olması veya personelin kafi gelmemesi halinde, daha alttaki görevlerdeki personel puanlamaya tabi tutulur.

J - Sicil raporu işlemleri konusunda mer’i tatbikata devam olunur.

           

MADDE 90 - İSTASYON DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL

            A - İşbu sözleşmenin imzası tarihi itibariyle Kefken (Cebeci) tahlisiye İstasyonlarında aralıksız 3 sene çalışmış olan personelin başka istasyonlara verilmelerine dair dilekçeleri istenilen istasyonlarda münhal kadrolar bulunması ve o personelin hizmetine ihtiyaç bulunması halinde işverence tercihen yerine getirilecektir.

           B - Sendikalı personelin ailevi ve sıhhi sebeplerle başka işyerlerine nakillerine ait dilekleri o işyerinde durumuna uygun münhal kadro olması ve hizmetine ihtiyaç bulunması halinde işveren tarafından tercihen yerine getirilecektir.

 

MADDE 91 - NAKİL VASITALARINDAN FAYDALANMA

            a) Tahlisiye personeli Kefken, Karaburun, Şile gibi istasyonlarda hastalandığında tedavi için sağlık memurlarına giden veya ağır hasta olduğu ve hastaneye sevki gereken hallerde bu hastalar, işverenin vasıtasıyla hastaneye gönderilecek, vasıta işverence temin edilemediği taktirde yol ücreti ödenecektir.

           Kuruluşca istasyon emrine verilen veya verilecek nakil vasıtaları Kefken - Kandıra,   Rumeli Karaburun - Akpınar-Kilyos, Şile -Anadolu Karaburun, Yomburnu - Beykoz, arasında istasyon reislerince görevlendirildiğinde, Kefken, R.Karaburun, Akpınar, A. Karaburun ve Yomburnu istasyonlarındaki tahlisiye personeli de  bu nakil vasıtalarından (işin mahiyetinden doğmadığı için sosyal yardım gayesiyle) imkanlar dahilinde yararlandırılacaklardır.

           b) Mer'i uygulamaya devam olunacaktır.

 

MADDE 92 - GEMİADAMI VE TAHLİSİYE PERSONELİ İÇİN DİSİPLİN

HÜKÜMLERİ

I- İşbu maddede sayılan kusurlu hallerden birini veya birkaçını işlediği tesbit edilen personele kusurun nev'ine göre ve işverenin 4857 sayılı yasanın 25/II-b (Gemiadamları için 854 sayılı kanunun 14/I-c ) maddesindeki hakları saklı kalmak kaydıyla bu maddede yazılı cezalardan birisi verilir.

            Bizzat tesbit veya Başkanlığın (müdürlüğünün) yazılı isteği üzerine:

 1. Genel müdür bilumum personele toplu iş sözleşmesindeki cezaları,
 2. Genel Müdür Yardımcıları işten çıkarma cezası hariç diğer cezaları

Res'en verebilirler.

      c)   İhtar cezası ilgili Daire Başkanı veya Müdürlüklerce re'sen verilebilir,

Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcıları kusurlu halin tesbiti için konuyu Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderdikleri taktirde 4857 sayılı iş kanunun 26. Maddesindeki 6 günlük süre Teftiş Kurulu raporunun Genel Müdürlükçe onaylandığı tarihi takip eden işgününden başlar.

           Cezalar hizalarında gösterildikleri sıraya göre ve atlama yapılmadan verilir.

           İhtar, 1 ve 2 günlük ücret kesimi cezasını gerektirecek fiillerin bir yıl içinde birden fazla tekrarlanması bir derece daha ağır cezayı gerektirir.

            Muhtelif disiplin cezasının tatbikini gerektiren fiilleri aynı zamanda işleyen personele bu fiiller içerisinde en ağırının cezası uygulanır.

           Ücret kesimi cezasında bir günlük ücret, hafta tatili ücreti gibi hesaplanır. Cezalar verildikten sonra ilgiliye derhal tebliğ edilir ve 3 işgünü içinde iadeli taahhütlü mektupla sendikaya (bilgi için ilgili şubeye) bildirilir.

            Yukarıda belirtilen mercilerce verilmiş olan bu cezalara sendika tarafından bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde Genel Müdürlük nezdinde (işveren vekili) itiraz edildiği taktirde konu disiplin kurulunca görüşülerek nihai bir karara bağlanır.  

           Sendikanın itirazının işverene  ( işveren vekiline ) ulaştığı tarihten itibaren 3 işgünü içinde işveren vekilinin davet mektubunu postaya vermemesi itirazın kabulü, sendikanın en geç bir önceki işgününde adresine tebliğ edilmiş disiplin kurulu toplantısına katılmaması itirazın geri alındığı anlamına gelir. Ücret kesimi cezasına itiraz halinde, itiraz disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar personelin ücreti kesilmez.

           İşten çıkarma cezasına itiraz halinde, disiplin kurulunun itirazın işveren vekiline ulaştığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde toplanması ve ilk toplantıdan itibaren 6 işgünü içinde sonuca varması için taraflar kendilerine düşen görevi zamanında yapmakla yükümlüdürler.  İşten çıkarma cezası bu maddeye uygun olarak kaldırıldığı taktirde fesih işlemi hükümsüz olur ve personele mezkur ceza sebebiyle işine devam edemediği günlerde bütün istihkakları (fazla mesai hariç) ödenir.

           İtirazdan bu maddeye göre bir sonuç alınmaması halinde işverenin veya işveren vekilinin tatbikatı devam eder.

           Münhasıran bu madde tatbikatında çalışılmayan Cumartesi günü işgünü sayılmaz.

           Disiplin kurulu Genel Müdürlükte ve işverenin görevlendireceği, başkan adede dahil olmak üzere 3 işveren temsilcisi ile sendika genel merkezinin görevlendireceği 3 temsilciden teşekkül eder. Raportörlük görevi Hukuk Başmüşavirliğince görevlendirilen fakat kurulda üye sıfatı olmayan bir avukat tarafından yürütülür.

           Disiplin kurulunda kararlar ekseriyetle alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlar.

           Disiplin kurulunda, isnat olunan husus hakkında yazılı savunma alınmadan karar verilemez. Ancak tayin olunan müddet içinde savunmada bulunmayan sanıklar savunmadan feragat etmiş sayılır.

           Kurul incelemesini evrak üzerinde yapmakla beraber lüzum görürse eksik belgelerin ve gerekli görülen hususların tamamlanması için evrakları mahalline iade eder veya mahallinden bilgi ister.

Olayın özelliği gerektirdiği taktirde gerekçeleri açıkça belirtilerek verilmiş olan cezalar ağırlaştırılabilir veya hafifletilebilir veya kaldırılabilir. Ancak ağırlaştırma suretiyle işten çıkarma cezası verilemez.

           Disiplin kurulu kararlarının tanzim ve tekamülü için Genel Müdürlükte bir karar defteri bulunur. Kurul kararları bu deftere kaydolunarak Başkan ve üyeler tarafından imza edilir. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini yazarak imza eder. Verilen karar ilgiliye derhal tebliğ olunur.

            Disiplin kurulunda alınan kararlar ifa ve tekamül ettirilerek konuya ilişkin dosyalar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

            II - DİSİPLİN CEZALARI

           Aşağıda belirtilen fiil ve hareketleri yapan ve bu suretle kusur işleyen gemiadamlarına ve tahlisiye personeline hizalarındaki cezalar verilir. Bir sene içinde aynı kusurun ikinci defa yapılması halinde tekerrür hükümleri uygulanır.

           Bir yılda aynı kusurun 3 veya 4 defa ihtiyar edilmesi itiyat halini aldığı hükmedilmek suretiyle buna göre disiplin cezası verilir. 5 defa aynı yolda kusur itiyat edilmesi halinde iş akdi feshedilir. İlk defa kusur yapılmasında ücret kesilmesi cezası verilmesi halinde durumun itiyat halini almasında iş akdi feshedilir. İlk defa üç günlük ücret kesimi cezası verilmesi halinde tekerrüründe iş akdi feshedilir. Aşağıda düzenlenen hususlar dışındaki konularda iç yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.   

            Cezalar hizalarındaki gösterilen sıraya göre verilir. 

     

 

V E R İ L E C E K     C E Z A L A R

 

 

 

 

Ü C R E T    K E S İ M İ

 

 

 

1

2

3

İŞ AKDİ

 

İHTAR

GÜNLÜK

GÜNLÜK

GÜNLÜK

FESHİ

1- İşyerinde belli işe başlama,dinlenme    bitirme, işinden ayrılma şartlarına,    kanun ve geleneksel müddetlere riayet     etmemek.

X

X

X

X

X

 

2- İşyerinde ve gösterilen vasıtalarda    çalışmamak, vazifesi ile ilgili olarak    verilen işi muntazam suretle itina ile      ve iş icaplarına göre yapmamak, savsaklamak.

 

X

X

X

X

X

 

3- İş saati içinde üstünden izin almadan  işten ayrılmak

 

-

X

X

X

X

 

4- İşbaşında başka işlerle uğraşmak, amirlerine ve işverenin diğer salahiyetli şeflerine iş sırasında hürmet etmemek,düzen, örf, adet, mevzuat çerçevesi dahilinde iş mevzuunda verilen emirleri yerine  getirmemek,

X

X

X

X

X

 

5- İşyerinde 3. Şahıslarla ,diğer vazife-    lilerle ve amirlerle kavga etmek şakalaşmak bunlara küfür veya kötü söz sarf etmek, sarkıntılık yapmak ve gayri ciddi hareketlerde bulunmak

-

X

X

X

X

 

6-İşyerinde kumar oynamak veya    oynatmak.

-

-

-

X

X

 

7- Vazifeli bulunduğu işyerine sarhoş olarak veya uyuşturucu maddeler kullanmış olarak gelmek, vasıta ve işyerlerine içki veya uyuşturucu    madde sokmak.

-

-

-

X

X

 

8-Vazife sırasında veya vazife mahallinde bir hizmet karşılığı olsun veya olmasın vatandaştan para talep etmek veya almak.

-

-

-

X

X

 

9- İşveren ile vazifeli ve salahiyetli     temsilcilerinin hüviyet veya vazifesini     beyan ettiği halde işyerine girmesine     mani olmak,

-

-

X

X

X

 

10-Vazife mahalline işle ilgili olmayanların sokulması veya istirahata tahsis edilen mahallere yabancıların sokulması (hastalık ve mücbir    sebepler hariç)

-

X

X

X

X

 

11- İşyerlerine ve hizmet vasıtasına vazife için  tevdi edilen hariç, her türlü silah sokmak veya vazife sırasında üstünde silah taşımak veya kesici ,yaralayıcı alet bulundurmak,

-

-

-

X

X

 

12-  İşverene, mal sahiplerine veya üçüncü şahıslara ait olup kendisine veya murakabesine tevdi edilen menkul veya gayrimenkul mallarla      nakiti çalmak, satmak, şahsi menfaati için kiraya vermek, verdirmek, işletmek, hususi işlerinde kullanmak, zimmetine geçirmek, i